Formula of dependence between mean and average square abnormal vertical refractions in a turbulent atmosphere

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The influences of the anomalous refraction on geodetic measurements in conditions of thermally turbulent atmosphere are considered. The formula of the dependence middle and middle square anomalous vertical refractions in turbulent atmosphere is deduced.

1. Moroz O.I., Ostrovska O.A. Osnovni polozhennia teorii fluktatsiinoho metodu vyznachennia anomalnoi vertykalnoi refraktsii// Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. – Lviv, 2002. – S.110-120.

2.  Samohvalov I.V. Opticheskoe zondirovanie atmosfernoj turbilentnosti, Sibirskoe otdelenie Akademii nauk SSSr. – Novosibirsk: Nauka, 1986, 90 s.

3. Tatarskij V.I. rosprostranenie voln v turbulentnoj atmosfere. – M.: Nauka, 1967.