Impact of zoning of the territory of the settlement on the market multi-factor assessment

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The Purpose given studies is a study of the influence territorial zoning on market many factories estimation of the territory of the populated point, in process robots on zoning territory is received relationship between merit region, got by means of economic estimation and city building factor, as well as is organized check got result.

1. Perovych L., Volosetskyy B. Osnovy kadastru: Navchalnyi posibnyk. - Lviv - Kolomyia:, 2000. -130s.
2. L.M. Perovych, L.L. Perovych, Yu.P. Hubar Kadastr nerukhomosti. - Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika", 2003.-120 s.
3. Harrison G.S. Ocenka nedvizhimosti: Uchebnoe posobie. Per. s angl. -M. . RIO Mosobluprpoligrafizdata. 1994. -231s. 
4. Hubar Yu. Doslidzhennia vplyvu lokalnykh faktoriv na otsinochnu vartist zemelnykh dshnok // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. - Lviv: Liha-Pres. - 2003. 
5. Hubar Yu. Znachennia rynku zemli v ekonomitsi derzhavy // Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk „Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia". - Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika". - vyp.62, 2002 r. - s.21-23. 
6. Hubar Yu. Dynamika bazovoi vartosti I m2 zemel bahatopoverkhovoi zabudovy mist Ukrainy // Mizhvidomchyi naukovo- tekhnichnyi zbirnyk „Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia". —Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika". - vyp.64, 2003 r. - s. 7-11.