To the issue of solving the problem of matching the geometric parameters of the reference ellipsoid orientation with the features of the gravitational field

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The questions of use of the information on heights quasigeoid are considered on the basis of gravitational model EGG ' 97 at construction modern reference systems of coordinates. Is specified, that the condition of minimization of surfaces referenc-elipsoid and quasigeoid on height results in similar effect and on their inclination.

1. Izotov A.A. Forma i razmery Zemli po sovremennym dannym //Tr. CNIIGAiK, vyp.73. - M., 1950. - 204 s. 
2. Mashimov M. M. Sistemy koordinat i geofizicheskie polja v geodezii //Geodezija i kartografija. 1988. - №10. - S. 8-12. 
3. Pelpinen L.P. Novye vozmozhnosti ispol'zovanija gravitacionnyh dannyh pri realizacii geodezicheskih sistem koordinat //Geodezija i kartografija. -1987. - №3. - S. 10-13. 
4. Savchuk S. H. Do pytannia pro stvorennia natsionalnoi systemy vidliku //Visnyk heodezii ta kartohrafii. - 2001. -№4. - S. 11-13. 
5. Savchuk S.H. Pobudova heodezychnoi referentsnoi systemy koordynat /IHeodeziia. kartohrafiia i aerofotoznimannia. - 2002. - Vyp.62. - s. 47-59. 
6. Savchuk S.H. Modeliuvannia parametriv referentsnoi systemy koordynat dlia terytorii Ukrainy //Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. - 2003. - Vyp. 64. - s. 26-33. 
7. Savchuk S.H., Tartachynska Z.R. Tekhnolohiia prohnozuvannia vysot yevropeiskoho kvaziheoida EQG97 na terytoriiu Ukrainy dlia vyznachennia optymalnim parametriv peretvorennia koordynat //Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. —2003. - Vyp. 65. — s. 32-41.
8. Tihonov A.N., Arsenin V.ZІ. Metody reshenija nekorrektnyh zadach. -M.: Nauka, 1974. -224 s.