Application of the method of central station at the time of the creation of another glossary base on the berezhan geodesy field

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The second (new) standard basis has created on the Berezhany geodesic polygon - the base centre of the summer educational practice for the Geodetic institute students (National university “Lviv Polytechnic "). The basis lines are situated radially to the original point (the central basis station).

 

I.    Litynskyi V.O., Kolhunov V.M., Mukha V.I., Vashchenko V.I. Pro stvorennia Berezhanskoho liniinoho bazysu // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia: Mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zbirn. - Lviv, 2003. - Vyp. 64. - S. 33 - 36. 
2. Litynskyi V.O., Kolhunov V.M., Mukha V.I., Harasymchuk I.F. Vykorystannia Berezhanskoho liniinoho bazysu dlia doslidzhennia sviitoviddapemiriv II Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zbirn. nauk, prats. — Lviv: Liha-Pres, 2003. - S.    175-177. 
3. Trevoho I.S., Kostetska Ya.M. Problemy metrolohichnoho zabezpechennia viddachemirnykh vymiriv v Ukraini // Visnyk heodezii ta kartohrafii. - 1997. - № 1 (7). - S. 61 66.
 4. Trevoho I.S., Savchuk S.H., Denysov O.M., Volchko P I. Novyi vzirtsevyi heodezychnyi bazys // Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia- 2004. -№ 1. -S. 12 - 16.