Concerning the symbols for topographic plans of scales 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 of 2001 edition

1
Department of Geodesy, Institute of Geodesy,Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Analysis of conventional signs for topographical plans with 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 scales that was firstly published in Ukrainian language at 2001 is made in this article. It is showed that in 2001 year edition quantity of conventional signs as compared to 1989 year edition was unjustly decreased and lots of philological mistakes were made.

1. Hudz. I.M., Litynskyi B O. Do pytannia pro oznachennia poniat planu ta karty. Heodezychnyi monitorynh, heodynamika i refraktometriia na mezhi XXI stolittia. - Lviv, 1998. - S. 89-93.
2.    Hyrshberh M.A. Heodezyia. - 41. - M.: Nedra. 1967. - 384 s. 
3. Instruktsiia z topohrafichnoho znimannia u masshtabakh 1:5000. 1:2000, 1:1000 ta 1:500. HNTKA - 2.04-02-98. - K„ 1999. - 103 s.
4.    Karavanskyi S. Poshuk ukrainskoho slova ta borotba za natsionalne „ia". - K., 2001.
5.    Kyiak T.R. Do pytannia pro „svoie" i „chuzhe” v ukrainskii terminolohii // Movoznavstvo. - 1994. - №1. - S. 22-25. 
6. Rosiisko-ukrainskyi heodezychnyi slovnyk. - Vinnytsia, 1994. 
7. Uslovnie znaky dlia topohrafycheskykh planov masshtabov 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500. - M.: Nedra, 1989.
8.    Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 4-kh t. - K.: Akonit, 2000. 9. Umovni znaky dlia topohrafichnykh planiv masshtabiv 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. - K., 2001.