Сomplete realization of the method of installation of equipment in project condition with using modern and traditional geodesy equipment

1
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”
2
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”
3
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”
4
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”
5
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”; Lviv Polytechnic National University; Armed Forces of Ukraine
6
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”
7
State enterprise “Lviv radio engineering research institute”
8
Lviv Polytechnic National University
9
Lviv Polytechnic National University
10
Lviv Polytechnic National University

The complex of works on an establishment of radio engineering system in design position is described by definition of coordinates of reference points of strengthening with millimetric accuracy.

1. Ana Paula S. Larokka. Rykardo Zrnesto Shaal. Myllymetrovaia tochnost pry yzmerenyy dynamycheskykh kharakterystyk sooruzhenyi // nvvvv.navseocom.ru/sps/index.him 
2. Donets A.M. Peuie- nye zabachy heodezycheskoho monytorynha vysotnykh zdanyi y sooruzhenyi metodom sputnykovoi heodezyy s yspolzovanyem yzmerytelno-vychyslytelnoho kompleksa Trimble II www.navgeocom.ru/ gpslindex.htm. 
3. Voitenko A.B., Kupryianov B.C., Vynohradov A.V. O tochnosty peredachy koordynat punktov HTS na vspomohatelnye punkty s pomoshchiu sputnykovykh pryemnykov II Heodezyia y kartohrafyia. - 2005. -№ 5. - S.IZ-15. 
4. Savchuk S.H. Vyshcha heodeziia / Sferoidna heodeziia. - Lviv: Liha-Pres. - 2000. - 248 s.
 5. Heodezychnyi entsyklopedychnyi slovnyk / Za red. V. Litynskoho. - Lviv: Yevrosvit, 2001. — 668 s. 
6. Antoniuk V.P., Voronkov S.O., Ivanov V.I., Trevoho I.S., Klep- fer Ye.I., Korolov V.M., Makarevych V.D., Prots B.I., Savchuk S.H. Patent na vynakhid 73903. Sposib metrolohichnoho kontroliu pryimalno-vymiriuvalnoho nazemnoho kompleksu suputnykovykh system ta prystrii dlia yoho zdiisnennia. Opubl. 15.09.2005. Biul. № 9. - 2005. —8 s. 
7. Yuiiepfer Ye., Iva¬nov V., Antoniuk V, Korolov V., Oliiarnyk B., Savchuk S„ Trevoho I., Makarevych V. Mozhlyvosti vyznachennia vidnosnoho mistsepolozhennia z milimetrovoiu tochnistiu: 36. nauk pr. “Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva ". - Lviv: Liha-pres. - 2004. - S. 384-390. 
8. Kliepfer Ye., Ivanov V., Antoniuk V., Korolov V., Voronkov S., Savchuk S., Trevoho I., Makarevych V. Pytannia tochnosti vyznachennia vidnosnoho mistsepolozhennia na osnovi GPS-tekhnolohii: 36. nauk. pr. "Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva". -Lviv, 2005. - S. 80-87.