Information on the quality of geospatial data as components of metadata databases of geoinformation systems

Authors:
1
Akademia Rolnicza w Krakowie

The success of important nationwide projects as Integrated Cadastre System will depend on the creation base metadata. This study focuses the method evaluation of spartial data quality in terms of accuracy, completeness, relevance and consistency. The research work refered to bases of local geoinformation system in Cracow. Data bases attributes was evaluated: land cadastre - parcels register, buildings register, digital base map, digital cadastral map, spatial registration of utility infrastructure and horizontal control. The geoinformatic databases evaluated by statistical estimators: mean value, coefficient of variation, mean value of absolute, coefficient of mean variation. This statistical estimators shows differences between bases of local geoinformation system in Cracow.

  1. Chrobak Т. 2005. Krakowskie doświadczenia w zakresie systemów informacji przestrzennej IW] Roczniki geomatyki, T. III, Z. 3. PTIP. Warszawa.
  2. Dygaszewicz J. 2006. Miejsce i rola projektu Phare 2006 w budowie zintegrowanego systemu katastralnego oraz w projekcie geoportal.gov.pl. /W:/ „Zintegrowany system katastralny". Warszawa.
  3. Gaździcki J.1995. Systemy katastralne. PPWK. Warszawa.
  4. Knoop H. 2006. Polski system katastralny na tle rozwiązań światowych. ]W:] „Zintegrowany system katastralny". Warszawa.
  5. Longley P. i inni.2006. GIS teoria i praktyka. PWN. Warszawa.
  6. Nebert D. 2004. Red. The SDI Cookbook, www.gsdi.org.
  7. Preuss R. 2006. Unowocześnienie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego warunkiem rozwoju gospodarczego państwa. /W:] „Zintegrowany system katastralny". Warszawa.
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2001 w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz, U. Nr 80, poz. 866).
  9. Ślusarski M. 2005. Propozycja ogólnej oceny systemu informacji o terenie budowanego na poziomie powiatu. Mat. Konf. Kataster, Fotogrametria i Geoinformatyka: Nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. Kraków