Concordance of the coordinates and heights of the phototheodolite points using the tie points

Received: April 07, 1967
Authors:
1
Novocherkassk Institute of Informatics and Informatics

1. Gel'man P. H. Eshhe o vychislenii popravok Oh i 6p po kontrol'nym napravlenijam pri nazemnoj stereofotogrammetricheskoj s#emke. ‹Geodezija i kartografija», № 12, 1964.
2. Gutkin V. L. Iz opyta obrabotki materialov fototeodolitnoj s#emki. «Geodezija i kartografija». № 11, 1963.
3. CNIIGAiK «Sbornik referatov», vyp, 33. M., 1963.