Evaluation of the accuracy of determination of vector components based on duration of GPS-observations and lack of visibility of the sky

2011;
: pp. 17 - 24
1
The National University of Water and Environmental Engineering
2
Lviv Polytechnic National University; The National University of Water and Environmental Engineering
3
NATIONAL UNIVERSITY OF WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

A method of calculating the coefficient of  horizon openness which characterizes the limit of visibility interference in observation points with regard to duration of satellite visibility in a particular sector of the celestial sphere during the day is proposed. The functional dependence for estimating the accuracy of GPS-observations is presented.

 1. Baran P. I. Vyznachennja tryvalosti GPS-sposterezhen' v geodezychnyh merezhah / P. I. Baran, V. Ja. Chornokin' // Visnyk geodezii' ta kartografii'. – 2004. – № 2. – C. 12–15.
 2. Bol'shakov V. D. Teorija matematicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij / V. D. Bol'shakov, P. A. Gajdaev. – M.: Nedra, 1977. – 367 s.
 3. Grycjuk T. Ju. Do pytannja ocinky tochnosti vymirjuvannja perevyshhen' metodom GPS / T. Ju. Grycjuk, K. R. Tretjak // Geodezija, kartografija ta aerofotoznimannja: mizhvid. nauk.-tehn. zb. – L., 2007. – № 69. – S. 78–82.
 4. Kostec'ka Ja. Do pytannja tryvalosti GPS-sposterezhen' zalezhno vid dovzhyny vektora-bazy / Ja. Kostec'ka, I. Toropa, O. Fok // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky i vyrobnyctva: zb. nauk. pr. – L., 2005. – Vyp. II. – S. 60–65.
 5. Tretjak K. R. Do pytannja tryvalosti GPS-vymiriv pry pobudovi derzhavnyh merezh 1-go ta 2-go klasiv / K. R. Tretjak, T. M. Shushkova // Geodezija, kartografija ta aerofotoznimannja: mizhvid. nauk.-tehn. zb. – L., 2001. – № 61. – S. 124–132.
 6. Tretjak K. R. Optymizacija kinematychnyh geodezychnyh merezh: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra tehn. nauk : spec. 05.24.01 “Geodezija” / K. R. Tretjak. – L., 2004. – 36 s.
 7. Janchuk O. Je. Doslidzhennja tochnosti GPS-sposterezhen' v umovah obmezhenoi' vydymosti goryzontu / O. Je. Janchuk // Inzhenerna geodezija: nauk.-tehn. zb. – K.: KNUBA, 2010. – Vyp. 55. – S. 224–235.
 8. Janchuk O. Je. Doslidzhennja tochnosti GPS-sposterezhen' na zabudovanyh terytorijah / O. Je. Janchuk // Visnyk Nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja: zb. nauk. pr. – Rivne, 2009. – Vyp. 4 (48). – S. 300–307.
 9. Janchuk O. Je. Poperednje ocinjuvannja vplyvu obmezhenoi' vydymosti goryzontu na tochnist' GPS-sposterezhen' / O. Je. Janchuk // Visnyk geodezii' ta kartografii'. – 2010.– № 4. – S. 3–7.
 10. Janchuk O. Urahuvannja zakrytosti goryzontu pid chas GPS-sposterezhen' dlja zemel'no-kadastrovoi' inventaryzacii' zemel' naselenyh punktiv / O. Janchuk, P. Chernjaga, Ju. Golubinka // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: zb. nauk. pr. – L., 2010. – Vyp. 1(19). – S. 56–61.
 11. Scripps Orbit and Pemanent Array Center [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://sopac.ucsd.edu/