Peculiarities of forest land and forest resources valuation

2008;
: pp. 58-62
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Taking into multyaimed purpose character of utilization forest earths in article the examination particularities of value of forest earth resorses is examed and forest resorses connected with this with the usage of the common principles of value of the cost of earth area implemented into account features of forest earths is offered.

.

  1. Royina O.M. Zakonodavstvo Ukrayiny pro zemlyu [Legislation of Ukraine on Land] Posibnyk [Book], Kyiv: KNT, 2008, 552 p.
  2. Lisovyy kodeks Ukrayiny [Forest Code of Ukraine] Vidomosti verkhovnoyi rady Ukrayiny [Supreme Council of Ukraine], Kyiv, 2006, vol. 21, p.170.
  3. Bol'shakov N.M. Metodolohycheskye osnovы formyrovanyya rentnыkh platezhey v lesopol'zovanyy Nauchno-tekhnycheskyy prohress v lesnom komplekse [Methodological basis for the formation of rent payments in forest Scientific and technological progress in the forest complex] Mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Intern. scientific and practical. Conf.]. Syktyvkar: SLY, 18–20 apr., 2000, pp. 7-10.
  4. A. Drapykovskyy, Y. Yvanova Pochem(u) nado otsenyvat' zemlyu: nekotorыe voprosы metodolohyy otsenky zemly [How much land should be assessed: some methodological issues of land valuation] Zb: Visnyk otsinky [Journal: “Bulletin of assessment”]. Kyiv, 2004, vol. 2, pp. 2–9.
  5. Hrybovskyy S.V., Yvanova E.N., L'vov D.S., Medvedeva O.E. Otsenka stoymosty nedvyzhymosty [Valuation of real estate]. Moscow: Ynterreklama, 2003, 704 p.
  6. Elektronnyy resurs [Electronic resource] Rezhym dostupu [Regime access]: http://www.derevo.info/info.php?x=story&i=87.
  7. Elektronnyy resurs [Electronic resource] Rezhym dostupu [Regime
  8. access]:http://www.fmsc.com.ua/pressa/uryadoviy_kurer/lis_ponyattya_bagatoznachn...