Methodology for automatic extraction of structural relief lines from raster DEMs created by laser scanning data

2009;
: pp. 69-74
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

It is proposed for automatical detecting of break-lines from raster Digital Terrain Models (DTM) based on geo-informational modeling. Practical implementation is performed on the DTM, was been created from Laser Scanning.

 

 1. YU.L. Kostyuk, K.G. Gulbin, S.V. Peshekhonov. Postroyeniye poverkhnostnoy triangulyatsii i vydeleniye prostranstvennykh fígur po dannym lazernogo skanirovaniya [Construction of the surface triangulation and spatial allocation fіgur according laser scanning]. Vestn. Tomsk. gosud. un-ta., Ser. “Informatika. Kibernetika. Matematika” [Bulletin of the Tomsk State University, serie "Computer. Cybernetics. Mathematics "], 2006, vol. 293.
 2. Hiroshi Yokoyama, Hirofumi Chikatsu. 3D Mjdelingofstructuresusingbreak –linesandcornersin 3D point CLOWD data. Tokyo Denki Univ., Dept. of Civil Eng., Commission V, WG V/4.
 3. Hiroshi Yokoyama, Hirofumi Chikatsu. Automatic break-linedetectionfrom Laser Scanner Datausing surface flatness. Tokyo Denki Univ., Dept. of Civil Eng., Commission V, WG V/4.
 4. George Vosselman. Extraction of break lines from airborne laser scanning data. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, 2007.
 5. C. Briese, G. Mandl­burger, N. Pfeifer. Airborne Laser Scanning – high quality Digital Terrain Modeling. Vienna University of Technology Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, 2007.
 6. Gorkavyy I.N. Metod virtual'noy poverkhnosti dlya klassifikatsii dannykh LIDAR i generatsii trekhmernoy modeli zemnogo relyefa [Virtual surface method for the classification of LIDAR data and generating a three-dimensional model of terrestrial relief]. Tr. 1 Mezhdun.nauchn.-prakt. konf. “Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT-obrazovaniye” [International scientific-practical conference "Modern information technology and IT Education"], 2005.
 7. Danilin I.M., Medvedêv Ye.M., Mel'nikov S.R. Lazernaya lokatsiya zemli i lesa: Ucheb. Posobiye [Laser location of lands and forests: Tutorial]. Krasnoyarsk, Institute of Forest named by Sukachev SB RAS, 2005, p. 182.
 8. Zhigalov K.YU. Vektorizatsiya i konvertatsiya dannykh lazernoy lokatsii v GIS-tekhnologiyakh [Vectorization and conversion of laser ranging data in GIS technology]. Avtoreferat dissertatsii kand. tekhn. nauk. Spets. 25.00.35 [Dissertation author's PhD Spec. 25.00.35], Geoinformatics, Moscow, 2007.
 9. Kostyuk YU.L., Fuks A.L. Postroyeniye i approksimatsiya izoliniy odnoznachnoy poverkhnosti, zadannoy naborom iskhodnykh tochek [Construction and approximation of isolines unique surface given a set source points] Geoinformatics. Theory and practice. Vol. 1, Tomsk, 1998, pp. 119-126.
 10. Mishchenko S.A., Mishchenko YU.A. Tekhnologiya optimizatsii tsifrovoy modeli rel'yefa, poluchennoy po dannym vozdushnogo lazernogo skanirovaniya [Optimization technology of digital elevation model obtained by aerial laser scanning data]. Available at: http: // www.injgeogis.ru / publications / 5 /
 11. Tsifrovaya aerofototopografiya. Itogi 2006 goda [Digital aerial topography. Results of 2006]. Available at: http://www.geolidar.ru /publications / article / geoprofi6-2006 /
 12. Soininen A. Quality of Laser Scanning. Helsinki University of Technology. Available at: http://www.terrasolid.fi/.
 13. LIDAR Data Points filtering using ArcGIS 3D and SPATIAL ANALYST. Juliano Kersting, Ana Paula B. Kersting. Available at: http://www.copel.com.
 14. Jill McCoy. Geoobrabotka v ArcGIS [Geoprocessing in ArcGIS]. Copyright 2001–2004 ESRI. Russian Translation by DATA+, Ltd, p. 364.