Cadastral programme of effective use of land resources

2010;
: pp. 122-126
Authors:
1
Information and cadastre center, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Describes how to create a program of works on inventory for land use management.

 

  1. Zemel'nyj Kodeks Ukrai'ny [The Land Code of Ukraine]. Kyiv: Atika, 2002, 96 p.
  2. Zakon Ukrai'ny “Pro ohoronu zemel'” [Law of Ukraine "On Protection of Land"], no. 962 - IV of 19.06.2003.
  3. Zakon Ukrai'ny “Pro derzhavnyj kontrol' za vykorystannjam ta ohoronoju zemel'” [Zakon Ukraine "On state control over land use and protection"] no. 995 - IV of 19.06.2003.
  4. Sohnych A.Ja. Problemy vykorystannja i ohorony zemel' v umovah rynkovoi' ekonomiky: monografija [Problems of land use and protection in a market economy: monograph]. Lviv: RPC "Ukrainian technology", 2002, 252 p.
  5. Sohnych A.Ja. Optymizacija zemlekorystuvannja v umovah reformuvannja zemel'nyh vidnosyn: monografija [Optimization of land use in terms of land reform: monograph]. Lviv: RPC "Ukrainian technology", 2000, 108 p.
  6. Naukovi i metodychni osnovy upravlinnja zemel'nymy resursamy: monografija [Scientific and methodological bases of Land Management: monograph] Za red. d.e.n. A. Ja. Sohnycha. L'viv: NVF “Ukrainian technology", 2007, 237 p.
  7. Bulakevych S. Tehnologija vyznachennja ryzyku vodno-erozijnogo rujnuvannja zemnoi' poverhni v zemlevporjadnomu proektuvanni [Detection of risk of water-erosive destruction of the earth's surface of Land Management ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva [Recent advances in geodetic science and industry]. Vol. 1 (13), Lviv, 2007, 5 p.
  8. Rozrobka zahodiv po racional'nomu vykorystannju i ohoroni zemel' Novychivs'koi' sil's'koi' rady Dolyns'kogo rajonu Ivano-Frankivs'koi' oblasti: Zvit po g/t № 0177 [Development of measures for the rational use and protection of land Novychivskoyi village council Dolinsky district, Ivano-Frankivsk Region: Report on g / t № 0177]. Kiev, 2008, 47 p.