Principles of formation infrastructure of geospatial data for sustainable development of tourism

2010;
: pp. 115-121
1
Lviv Polytechnic National University; The National University of Water and Environmental Engineering
2
Lviv Polytechnic National University
3
The National University of Water and Environmental Engineering

This article highlights the aspects and current prospects of using geospatial data for the purposes of tourism in Ukraine.

 

 1. Pro turyzm: zakon Ukrainy[On Tourism: Ukrainian law]. Kyiv, ParlamentskevydavnytstvoPubl., 1995.
 2. Pro osnovni napriamky rozvytku turyzmu v Ukraini do 2010:Ukaz Prezydenta Ukrainy [On the main directions of development of tourism in Ukraine by 2010:Decree of the President of Ukraine]. Kyiv, Parlamentske vydavnytstvo Publ., 1999.
 3. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku turyzmu na 2002–2010 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the State Tourism Development Program for 2002-2010: Resolution Cabinet of Ministers of Ukraine]. Kyiv, Parlamentske vydavnytstvo Publ., 2002.
 4. Karpinskyi Iu.O. Tekhniko-ekonomichna dopovid po formuvanniu Natsionalnoi infrastruktury heoprostorovykh danykh (UkrNIHD) [The technical and economic report on the formation of the National Infrastructure Geospatial Data (UkrNIHD)]. Tezisy konferentsii “Rol ta problemy heoinformatyky v suchasnomu suspilstvi” [Proc. of conf. “Role and problem geoinformatics in modern society”] Kyiv, 2005.
 5. Karpinskyi Iu.O., Liashchenko A.A. Formuvannia natsionalnoi infrastruktury prostorovykh danyh – priorytetnyi napriam topohrafo-heodezychnoi ta kartohrafichnoi diialnosti [Formation of a national infrastructure of spatial data - a priority topographic, geodetic and cartographic activities] Visnyk heodezii ta kartohrafii [Journal of geodesy and cartography], 2001.
 6. Biblioteka ekonomista. Konspekt lektsii “Menedzhment turyzmu”. Rozdil 3. Klasyfikatsiia vydiv ta form turyzmu (Library economist. Lecture "Tourism management". Chapter 3. Classification of the types and forms of tourism). Available at: http://library.if.ua/book/38/2527.html.
 7. Derzhavnyi naukovo-vyrobnychyi tsentr aerokosmichnoi informatsii dystantsiinoho zonduvannia zemli ta monitorynhu navkolyshnoho seredovyshcha. Perspektyvy vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v turystychno-rekreatsiinii diialnosti (State research and production center for aerospace information remote sensing and environmental monitoring. Prospects for the use of modern information technologies in tourism and recreational activities). Available at: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=635/.
 8. Derzhavnyi naukovo-vyrobnychyi tsentr aerokosmichnoi informatsii dystantsiinoho zonduvannia zemli ta monitorynhu navkolyshnoho seredovyshcha. Mozhlyvosti suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v turyzmi (State research and production center for aerospace information remote sensing and environmental monitoring. The possibilities of modern information technologies in tourism). Available at: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=945.
 9. Derzhavnyi naukovo-vyrobnychyi tsentr aerokosmichnoi informatsii dystantsiinoho zonduvannia zemli ta monitorynhu navkolyshnoho seredovyshcha. Mozhlyvosti suputnykovykh tekhnolohii v sferi turyzmu (State research and production center for aerospace information remote sensing and environmental monitoring. Features satellite technologies in tourism). Available at: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=1124.
 10. Derzhavnyi naukovo-vyrobnychyi tsentr aerokosmichnoi informatsii dystantsiinoho zonduvannia zemli ta monitorynhu navkolyshnoho seredovyshcha. Mozhlyvosti WEB- ta HIS/DZZ-tekhnolohii v turyzmi (State research and production center for aerospace information remote sensing and environmental monitoring. Features WEB- and GIS / remote sensing technologies in tourism). Available at: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=692.
 11. About the World Tourism Organization (WTO). Mission for the New Millennium. Available at: http://www.world-tourism.org/aboutwto/eng/menu.html.