Research of influence of different factors to the resolution of space remote sensing systems

2010;
: pp. 87-91
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

A mathematical model of the influence of major factors on the resolution of space imaging systems is presented. The dependence of modulation transfer function by the factors affecting on image quality and the natural conditions of imaging is determined.

 

  1. Burshtynska H.V., Stankevych S.A. Aerokosmichni znimalni systemy.[Space remote sensing systems] – Lviv: Vydavnyctvo Lvivskoi politehniky, 2010. – 292 p.
  2. Burshtynska H.V. Aerofotografija [Aerophotography]. – AGAT, Lviv. – 1999. – 356 p.
  3. Burshtynska H., Bereza O., Polishchuk B. Do pytannja vyznachennja funkcii peredavannja moduljacii aeroznimalnyh system [To the question of determining the modulation transfer function of aerial imaging systems] // Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja, Vyp. 68, 2007. – P. 163–171.
  4. Zhyvychyn A.N., Sokolov V.S. Deshyfrovanie fotogrammetricheskih iyzobrazhenij [Decryption of photogrammetric images]. – M.: Nedra, 1980. – 254 p.
  5. Kashkin V.B., Suhinin A.Y. Distancionnoe zondirovanie Zemli iz kosmosa. Cyfrovaja obrabotka izobrazhenij [Space remote sensing of the Earth. Digital image processing]. – M.: Logos, 2001. – 264 p.
  6. Kobylinska Je.V. Rozvytok metodiv deshyfruvannja objektiv miscevosti pry topografichnomu znimanni kosmichnymy systemamy DZZ [Development of methods for decryption terrain objects with topographic imaging by space remote sensing systems]. // Visnyk geodezii ta kartografii. – 2009. – № 4. – P. 28–33.
  7. Kononov V.I. Rozrahunok rozdilnoi zdatnosti iz vrahuvannjam vplyvu faktoriv poljotu [The calculation of the resolution, taking into account the influence of flight factors]. // Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja, Vyp. 63, 2003. – P. 135–139.