Determining the diameters of the rims of rotary kilns by electronic tacheometerss

2011;
: pp. 29-33
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The development of modern geodetic techniques made it possible to monitor large-sized equipment and easy methods with high accuracy. The method of measuring the diameters of the bands by total station directly during control rotary furnaces.

 

  1. Astashenkov G.G. Geodezicheskie roboty pri jekspluatacii krupnogabaritnogo promyshlennogo oborudovanija. [Geodetic works in operation promyshlen¬nogo bulky equipment]. Moscow: Nedra, 1986, 151 p.
  2. Kubrak O.D., Shevchenko T.Gh. Zastosuvannja stvornykh vymirjuvanj dlja vyznachennja vidkhylenj vid prjamolinijnosti osi obertannja obertovoji pechi. [Application of alignment measurements to determine deviations from straightness axis of rotation of the rotary kiln]. [Recent advances in geodetic science and industry]. Zb.nauk.prats.Vol.1 (15). Lviv. 2008. p.175 - 179.
  3. Levchuk G.P., Novak V.E., Konusov V.G. Prikladnaja geodezija. Osnovnye metody i princypi inzhenerno-geodezicheskih rabot [Applied Geodesy. Basic methods and printsype geodetic works]. Moscow: Nedra, 1981, p.438.
  4. Mikol's'kij Ju.N., Kravchenko V.M. Vyverka i centrovka promyshlennogo oborudovanija. [Aligning and centering industrial equipment] Ed. 2nd, revised. and ext. Kyiv: Budivelnik, 1979, p.188.
  5. Shevchenko T.G., Hropot S.G., Pivovarov V.P.. i dr. Rukovodstvo po vyverke tehnologicheskogo oborudovanija metallurgicheskoj promyshlennosti. [Manual reconciliation process equipment Metallurgical Industry]. Ed. T.G. Shevchenko. Moscow: Ministry of Metallurgy of the USSR, 1991, p.214.
  6. Rukovodstvo po geodezicheskomu obespecheniju montazha i jekspluatacii tehnologicheskogo oborudovanija cementnoj promyshlennosti. [Guide geodetic support installation and operation of technological equipment of the cement industry]. [Main Administration of Geodesy and Cartography under the Council of Ministers of the USSR]. Moscow: Nedra, 1983. p.112.
  7. Shevchenko T.Gh., Moroz O.I., Smirnova O., Kubrak O. Vyznachennja vidkhylennja vid prjamolinijnosti planovoji proekciji osi obertannja obertovoji pechi elektronnymy takheometramy. [Definition deviation from linearity planned projection axis of rotation of the rotary kiln electronic total station]. [Recent advances in geodesy, geoinformatics and land management]. Zb.nauk.prats.  Chernigov. 2007, no.3, pp.24-27.