Considering the atmosphere influence during processing of space images

2012;
: pp. 70 - 73
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Methods for account the influence of atmosphere during processing space images using ENVI software and resistant to atmospheric influence vegetation indices ARVI, were considered.

 

  1. Burshtynska H.V., Stankevych S.A. Aerokosmichni znimalni systemy.[Space remote sensing systems]. Lviv: the publishing house "Lviv Polytechnic", 2010, 292 p.
  2. Kolesnikova O.N., Cherepanov A.S. Vozmozhnosti PK ENVI dlja obrabotki multyspektralnyh i giperspektralnyh dannyh [PC ENV capabilities for processing multispectral and hyperspectral data]. Geomatyka. 2009, no.3, p.p. 24–27.
  3. Kohan S.S., Vostokov A.B. Dystancijne zonduvannja Zemli: teoretychni osnovy [Remote sensing: theoretical foundations]. Pidruchnyk / Peredm. D.O. Melnychuka. Kyiv: Vyshcha shk., 2009, 511p.
  4. Kuchko A.S. Aerofotografija i specialnye fotograficheskie issledovanija [Aerophotography and special photographic studies]. Moscow: Nedra, 1988, 236 p.
  5. Ljalko V.I., Popov M.O. Bagatospektralni metody dystancijnogo zonduvannja Zemli v zadachah pryrodokorystuvannja [Multispectral remote sensing methods in problems nature managemen]. Kyiv: Nauk. dumka, 2006, 360 p.
  6.  Savinyh V.P., Kuchko A.S., Stecenko A.F. Aerokosmicheskaja fotosemka: uchebnik [Aerospace photographies: textbook.]. Moscow: Kartogeocentr Geodezizdat, 1997. 378 p.
  7. Atmosfernaja korrekcyja v ENVI – modul FLAASH [Atmospheric correction in ENVI - module FLAASH]. Available at: http://www.pixelsolutions.com.ua