Using of multidimensional model of the method of paired sale for research market value of commercial real estate on the level of regional center

2012;
: pp. 133 - 136
Authors:
1
Lviv polytechnic National University

There are presented a study of the market value of commercial real estate at the regional center using the technique of the calculation correction factors by the multivariable regression.

 

  1. Kharryson H.S. Otsenka nedvyzhymosty: Uchebnoe posobye. Per. s anhl. M.:RYO Mosobluprpolyhrafyzdata [Real Estate Appraisal: Textbook. Per. from English. Moscow: RIO Mosobluprpoligrafizdata], 1994, 231p.
  2. Metodychni osnovy hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini: pidruchnyk [Methodological foundations of monetary valuation of land in Ukraine: a textbook ]. Yu.F. Dekhtyarenko, M.H.Lykhohrud, Yu.M. Mantsevych, Yu.M. Palekha. Kyiv: "Profi", 2002. 256p.
  3. Drapikovs'kyy O., Ivanov I. Praktykum z otsinky mis'kykh zemel' [Practical assessment of urban land ]. Kyiv: „Ukrayins'ka akademiya derzhavnoho upravlinnya” [Kyiv: "Ukrainian Academy of Public Administration"], 1998, 113p.
  4. Perovych L.M., Hubar Yu.P. Otsinka nerukhomosti: navchal'nyy posibnyk [Estimation: Tutorial]. L'viv: Natsional'nyy universytet „L'vivs'ka politekhnika” [Lviv National University "Lviv Polytechnic", 2010, 296 p.
  5. Hubar Yu. Vyznachennya optymal'noho obsyahu vybirky ob"yektiv-analohiv dlya otrymannya dostovirnykh rezul'tativ otsinky nerukhomosti [The optimal sample size objects analogs to obtain reliable results of the assessment of real estate]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Recent advances in geodetic science and industry]. 2012, no. I (23), P. 240-243.
  6. Hubar Yu. Vplyv rynkovykh faktoriv na vartist' zemel' v lokal'nykh rayonakh mista L'vova [Influence of market factors on the cost of land in local areas of the city ]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Recent advances in geodetic science and industry]. 2008, no. II (16), P. 157 - 162.
  7. Hubar Yu. P. Zastosuvannya matematychnoho aparata v metodychnomu pidkhodi, shcho hruntuyet'sya na zistavlenni tsin prodazhu podibnykh zemel'nykh dilyanok [Application of mathematical apparatus in the methodological approach, based on a comparison of sales prices of similar land ]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. 2007, no. 69, P. 157-163.
  8. Kendall M., St'juart A. Statystycheskye vыvodы y svjazy [Statistical inference and communication]. Moscow: Nauka, 1973-809 p.