The computation of transformation parameters between national geodetic reference coordinate system UCS2000 and international systems ITRS/ITRF2000 and ETRS89/ETRF2000

2013;
: pp. 106 - 111
Received: December 15, 2012
Accepted: April 23, 2013
Authors:
1
State Ukrainian Air and Geodetic Enterprise; Lviv Polytechnic National University

The problems of transformation of coordinates in the state geodetic network in Ukraine
using common terrestrial coordinate reference systems and coordinate systems USK2000.

  1. Bazlov Ju.A., Gerasimov A.P., Efimov T.N., Nasretdinov K.K. Parametry svjazi sistem koordinat [The communication parameters of coordinate systems ]. Geodezija i kaptografija [Geodesy and kaptografiya]. 1996, no. 8, P. 6-7.
  2. Genike A.A. , Pobedinskij G.G. Global'naja sputnikovaja sistema opredelenija mestopolozhenija GPS i ee primenenie v geodezii [Pobedinskii GG Global satellite positioning system GPS and its application in geodesy]. M.: KartgeocentrGeodezizdat.[Moscow: KartgeotsentrGeodezizdat, 1999, 272 p.
  3. Gerasimov A.P., Nasretdinov K.K. Sputnikovaja tehnologija i prostranstvennoe uravnivanie geodezicheskih setej [Satellite technology and spatial adjustment of geodetic networks ]. Geodezija i kartografija [Geodesy and Cartography. 1996, no. 7, P. 11-14.
  4. Kougija V.A. Sovmestnoe reshenie sistem uravnenij popravok nazemnyh i sputnikovyh izmerenij, sostavlennyh v raznyh koordinatnyh sistemah [The joint solution of systems of equations amendments ground and satellite measurements compiled in different coordinate systems ]. Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka [Math. universities. Surveying and aerial photography]. 2001, no. 4, P. 3-7.
  5. Kucher O.V. Vnedrenie gosudarstvennoj referencnoj sistemy koordinat Ukrainy [Implementation of state reference system coordinates Ukraine]. // Avtomatizirovannye tehnologii izyskanij i proektirovanija. [Automated technology research and design]. 2012, no. 3 (46), P. 67-73.
  6. Kucher O., Renkevych O., Lepetjuk B. Doslidzhennja referencnyh system koordynat dlja terytorii' Ukrai'ny [Research Lepetyuk referentsnyh coordinate systems for the territory of Ukraine ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: zb. nauk. pr.[ Recent advances in geodetic science and industry: Coll. Science. pr.]. Lviv, 2002, P. 15-28.
  7. Kucher O., Renkevych O., Lepetjuk B., Zajec' I. Naukovo-tehnichne zapezpechennja vprovadzhennja referencnoi' systemy koordynat dlja terytorii' Ukrai'ny // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: zb. nauk. pr. – L., 2003. – S. 23–31.
  8. Savchuk S.G. Do pytannja pro tochne peretvorennja koordynat [On the exact coordinate transformations ]. Visnyk geodezii' ta kartografii' [Bulletin of Surveying and Mapping]. 2003, No. 3, P. 6-9.
  9. Savchuk S., Kalynych I., Tretjak K. Suputnykova systema sposterezhen' – element efektyvnogo upravlinnja zemel'nymy resursamy [Observation satellite system an element of an effective land management]. Zemlevporjadnyj visnyk [Land management Gazette] Kyiv, 2007, no. 1, P. 37-43.
  10. Cjupak I., Dul'cev A., Tretjak K., Savchuk S. Tochnist' peretvorennja prostorovyh koordynat punktiv: zb. nauk. pr. [Accuracy transform spatial coordinates of points: Coll. Science. Prospect] “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva” [Recent advances in geodetic science and industry]. Lions: League-Press, 2000, P. 45-50.