Monitoring the use of land resourses fund of Ukraine for the years its independence

2013;
: pp. 9 - 12
Received: November 14, 2012
Accepted: April 23, 2013
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The condition of the structure and land resources of Ukraine for the period of independence
(1994–2012). Found a significant reduction in the use of land that does not meet the requirements
of modern land use. The proposed concrete measures to make more efficient use
of land resources of Ukraine.

 1. Babmindra D. Transformacija isnujuchyh i formuvannja novyh zemlekorystuvan' na ekonomnyh zasadah / D. Babmindra, V. Slinchuk // Zemlevporjadnyj visnyk.– 2006.– № 1.– S. 46–48.
 2. Galushko V.P. Formuvannja rynku zemli v Urai'ni V.P. Galushko, Ju.D. Bilyk, A.S. Danylenko. – K.: Vyd-vo Urozhaj, 2006. – 277 s.
 3. Gorlachuk V.V. Ekonomika pidpryjemstva [navch. posibnyk] / V.V. Gorlachuk, I.G. Janenkova. – Mykolai'v: Vyd. ChDU im. Petra Mogyly, 2010. – 344 s.
 4. Dynamika zmin zemel'nogo fondu Ukrai'ny z 1994 do 2009 roku // Zemlevporjadnyj visnyk. – 2009. – № 4. – S. 18–19.
 5. Dobrjak D.S. Ekologo-ekonomichni zasady reformuvannja zemlekorystuvannja v rynkovyh umovah / D.S. Dobrjak, D.I. Babmindra. – K.: Urozhaj, 2007. – 336 s.
 6. Zakon Ukrai'ny “Pro zemleustrij”// Vidomosti VRU. – 2003. – № 36. – S. 282.
 7. Zakon Ukrai'ny„Pro ohoronu zemel'” // Vidomosti VRU. – 2003. – № 39. – S. 349.
 8. Zakon Ukrai'ny “Pro derzhavnyj kontrol' za vykorystannjam ta ohoronoju zemel'”. – K., 2003. – № 995–IV.
 9. Novakovs'kyj L.Ja. Social'no-ekonomichni problemy suchasnogo zemlekorystuvannja [monografija] / L.Ja. Novakovs'yj, M.A. Oleshhenko. – K.: Urozhaj, 2007. – 276 s.
 10. Operatyvni dani Derzhavnogo komitetu Ukrai'ny iz zemel'nyh resursiv. [Elektronnyj resurs]. – Dostupnyj z http://www.komitet.ua/ru/node/295
 11. Panas R.M. Osnovy monitoryngu ta prognozuvannja vykorystannja zemel' [navch. posibnyk]. – L'viv: Novyj Svit–2000, 2007. – 224 s.
 12. Semerjak Ju.A. Zemel'nyj fond Ukrai'ny ta jogo vykorystannja / Ju.A. Semerjak // Naukovyj visnyk NLTU. – 2011. – Vyp. 21.2. – S. 70–74.
 13. Sohnych A.Ja. Problemy vykorystannja ta ohorony zemel' v umovah rynkovoi' ekonomiky/ A.Ja. Sohnych. – L'viv:Ukr.tehnologii'. – 2002. – 252.
 14. Tretjak A.M. Zemel'ni resursy Ukrai'ny ta i'h vykorystannja / A.M. Tretjak, D.I. Babmindra. – K.: TOV “CZRU”, 2003. – 143 s.