The methodology of ecological and landscape monitoring of disturbed land (on the example of Rozdil quarry)

2011;
: pp. 115-120
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The conditions of the emergence and development of monitoring as an integrated scientific information system monitoring the various natural and man-made objects and phenomena. The method of ecological and landscape monitoring of disturbed lands in the open fields of industrial development brimstone is described.

 

 1. Polozhennya pro derzhavnu systemu monitoryngu dovkillya [Statement on the State system of environmental monitoring:]: Zatverdzheno postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]  dated 30.02. 1998 р. No.391.
 2. Polozhennya pro monitoryng zemel'[Regulations on land monitoring]: Zatverdzheno postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] dated 20.08. 1993 р. № 661.
 3. Poryadok zdiysnennya pryrodno-sil's'kogospodars'kogo,ekologo-ekonomichnogo, protyeroziynogo ta inshykh vydiv rayonuvannya (zonuvannya) zemel' [Procedures for natural agricultural, ecological and economic, erosion and other types of zoning (zoning) of land]: Zatverdzheno postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid [Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] dated 26.05. 2004 р. № 681.
 4. Antropogennye landshafty: struktura, metody y prykladnye aspekty yzuchenyya.[ Anthropogenic landscape: structure, methods, and applied aspects of the study.]. Voronezh: Yzd-vo Voronezhskogo un-ta [Voronezh: Izd Voronezh University], 1998, 141 p.
 5. Vovk O.B. Osoblyvosti gruntovogo monitoryngu v umovakh mista (na prykladi mista L'vova)[ Features of soil monitoring in urban environments (for example, Lviv)]. Ekologiya ta noosferologiya [Ecology and noosferology]. 2007, T. 18, no. 1-2, P. 57-63.
 6. Volchans'kyy R.V. Monitoryng tekhnogennogo vplyvu na navkolyshnye seredovysche [Monitoring of anthropogenic impact on the environment]. Nauk. zap.Vinnyts'kogo derzh. ped. un-tu im. M. Kotsyubyns'kogo. Ser. Geografiya. Vinnytsya [Sciences. zap.Vinnytskoho state. ped. Univ them. Kotsyubynskoho. Ser. Geography]. Vinnytsya, 2001, Vol. 1, P. 113-120.
 7. Gorbatyuk V.M., Klymenko K.V.  Organizatsiyno-tekhnologichni osoblyvosti zdiysnennya monitoryngu zemel' na regional'nomu rivni [Organizational and technological features to monitor land at the regional level]. Geodeziya, kartografiya i aerofotoznimannya [Geodesy, cartography and aerial photography]. 2007, Vol. 69, P. 150-156.
 8. Zvit pro naukovo-tekhnichnu robotu “Stvorennya systemy ta provedennya spetsial'nykh ekologichnykh monitoryngovykh doslidzhen' v zoni vplyvu girnycho-khimichnykh pidpryyemstv L'vivschyny” [Report on the scientific and technical work "Creation of special systems and environmental monitoring studies in the area of influence of the mining and chemical industries Lviv"] Akademiya girnychykh nauk Ukrayiny.- Viddilennya girnycho-khimichnoyi syrovyny [Academy of Mining Sciences Division Ukraine. mining and chemical raw] 2008, 35 p.
 9. Ivanov Ye. A. Ekologo-landshaftoznavche doslidzhennya terytoriy, porushenykh girnychovydobuvnoyu promyslovistyu (na prykladi Yavorivs'kogo DGKhP „Sirka”) [Ecological and landscape science research areas affected by the mining industry (for example, Jaworowski DHHP "Sulfur")]. Geografiya i suchasnist': Zb. nauk. prats' [Geography and Present: Coll. Science. Works]. 1999, Vol. 1, P. 94-100.
 10. Ivanov Ye.A. Ekologo-landshftoznavchyy analiz girnychovydobuvnykh terytoriy [Ecological and landscape science analysis of mining areas]. Geografichni doslidzhennya v Ukrayini na mezhi tysyacholit': Mater. Vseukr. nauk. konf.stud. i aspirantiv. K.: VTs Kyyivs'kyy un-t [Geographic Research in Ukraine at the turn of the millennium: Mater. All-Ukrainian. Science. konf.stud. and graduate students. Kyiv: VC Kyiv University Press]. 2000, P. 17-18.
 11. Ivanov Ye.A. Ekologo-landshaftnyy analiz girnychopromyslovykh terytoriy (na prykladi L'vivs'koyi oblasti) [Ecological and landscape science analysis of mining areas] Avtoref. dys. kand. geogr. Nauk [Abstract. Dis. Cand. Geography Science]. Kyiv, 2001, 14 p.
 12. Ivanov Ye. Metodyka ekologo-landshaftnogo kartografuvannya girnychovydobuvnykh terytoriy [Methods of Ecological and landscape mapping of mining areas]. Naukovyy visnyk Chernivets'kogo un-tu [Scientific Bulletin of Chernivtsi Univ. Vol. 104. Geography. Chernivtsi: Ruta, 2001, P. 207-213.
 13. Kalenchuk-Porkhanova Zh., Movchan M. Pro aktual'nist' monitoryngu navkolyshn'ogo seredovyscha[The relevance of environmental monitoring].Ridna pryroda. 2002, no. 2, P. 12–14.
 14. Korolev V.A., Novakovskyy D.B., Tul'skaya N.Y.  Ekologo-geologycheskyy monytoryng polygonov tverdykh otkhodov [Ecological and geological monitoring of solid waste]. Ekologyya y prpomyshlennost' Rossyy [Ecology and Industry of Russia]. Moscow, 2001, no. 7, P. 39-41.
 15. Malanchuk M. Inventaryzatsiya zemel', porushenykh promyslovymy rozrobkamy Peredkarpats'kykh rodovysch sirky [Inventory of land affected by industrial development Carpathian sulfur deposits]. Suchasni dosyagnennya geodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Recent advances in geodetic science and industry]. 2011, Vol. 1 (21), P. 221-223.
 16. Medvedev V. Systema edynogo ekologycheskogo monytorynga [Single system of environmental monitoring]. Zelenyy myr. 1994, P. 23.
 17. Mel'nyk A.V. Landshaftnyy monitoryng [Landscape monitoring]/ A.V. Mel'nyk, G.P. Myller. – K., 1993. – 152 s.31. Mel'nyk A.V. Osnovy regional'nogo ekologo-landshaftnogo analizu [Fundamentals of regional ecological and landscape analysis] Lviv. VTs im. I. Franka, 1999, 286 p.
 18. Perfel'ev S.E. Perspektyvy kosmycheskogo agropromyshlennogo monytorynga [Prospects of Space agro monitoring]. Yrkutsk: Agrarnaya nauka [Irkutsk: Agricultural science]. 2007, P. 9-11.
 19. Ekologycheskyy monitoryng [Environmental monіtoring]: Ucheb.-metod. posobye. Yzd. 3-e, pererab. y dop. Pod red. T.Ya. Ashykhmynoy. Irkutsk: Agricultural science, 2007, P. 9-11.