Vertical displacements of pipes of bore-holes for the extraction and storage of hydrocarbons

2013;
: pp. 112 - 114
Received: January 09, 2013
Accepted: April 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Obtain working formula for determining trustworthiness information about vertical drift of the pipe bore-hole out of account of the own weight.

  1. Perovych І. L. Monitorynh zemnoyi poverkhni pidzemnykh skhovyshch hazu [Monitoring the earth's surface underground gas storage]: avtoref. dys. kand. tekhn. nauk. – K., 2006. – 17 s.
  2. Maznytskyy A.S. Heodezychnyy monitorynh ta prohnozuvannya tekhnohennoyi heodynamiky na rodovyshchakh nafty i hazu [Geodetic monitoring and forecasting technological geodynamics at oil and gas fields]: dys.  do-ra tekhn. nauk. – K., 2002. – 264 s.
  3. Bondar A.L. Osedanye zemnoy poverkhnosty v rayone Shebelynskoho hazovoho mestorozhdenyya [Subsidence of the earth's surface in the vicinity Shebelinka gas field] // Heodezyya y kartohrafyya. – M., 1979. – Vыp. 11. – S. 16–18.
  4. Perovych І., Oleskiv R. Teoretychni aspekty modelyuvannya protsesiv napruzheno-deformovanoho stanu sverdlovyn pidzemnykh skhovyshch hazu [Teoretichnі aspects modelyuvannya protsesіv napruzheno-deformovanogo'll sverdlovin pіdzemnih skhovisch gas] // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Suchasnі dosyagnennya geodezichnoї science that virobnitstva]. – 2012. – Vyp. II(24). – S. 126–129.
  5. Dovidnyk z naftohazovoyi spravy [Dovіdnik s naftogazovoї cope] / V.S. Boyko, R.M. Kondrat, R.S. Yaremiychuk [V.S. Boyko, R.M. Kondrat, R.S. Yaremіychuk]. – L'viv, 1996. – 620 s.