The development of the tourist route "Way of Prince Lion" by means of GIS

2013;
: pp. 111 - 119
Received: September 12, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Tourist route for the recreational area in the upper part of the river Dniester is designed. This tourist route, its characteristics and main tourist objects are combined with space image GeoEye.

 

 1. Bejdyk O. O. Rekreacijno-turystychni resursy Ukrainy: Metodologija ta metodyka analizu, terminologija, rajonuvannja [Recreation and tourist resources of Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoning]. Kyiv., 2001. 42 p.
 2. Bovsunovskaja A. Ja. Geografiya turyzma: ucheb. posobie [Geography of Tourism: tutorial]. Doneck, Doneck Univ. Turism and Business Publ, 2002, 86 p.
 3. Burshtynska H., Shevchuk V. Metodyka doslidzhennja zmishhen riky Dnister [Research Methodology displacements of the river Dniester], Geodezija, kartografija i aeroznimannja: Mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2012, vol.76, pp. 102–109.
 4. Golikov A.P., Olijnyk Ja.B., Stepanenko A.P. Vstup do ekonomichnoi' ta social'noi' geografii: pidruchnyk [Introduction to the economic and social geography: a textbook]. Kyiv, Lybid. 1996, 320 p.
 5. Dovidnyk – atlas "Ekologo- turystychni shljahy Lvivshhyny" [Guide - atlas "ecological Tourist routes of Lviv region"]. Lviv, 2010, 115 p.
 6. Djakonov K.N. Kasymov N.S., Tykunov V.S. Sovremennye metody geograficheskih issledovanij [Modern methods of geographical research]. Moscow, Prosveshhenye. AO «Ucheb. lyt.», 1996, 207 p.
 7. Kalytjuk V.A. Rekreacijno-turystychnyj kompleks v umovah rynku [Recreation and tourism complex in the market]. Lviv, 1999, 162 p. 
 8. Kolb I., Fargal A. Stvorennja avtomaty¬vanoi dovidnykovo-informacijnoi systemy dlja turystychnoi galuzi z vykorystannjam geoinformacijnyh tehnologij [Creation of automated information system of reference for the tourism industry with the use of GIS]. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2003, vol. 63, pp. 220–222.
 9. Kuzyk S. Teoretychni problemy turyzmu: suspil'no-geografichnyj pidhid [Theoretical problems of tourism: socio-geographic approach]. Lviv, LNU im. Ivana Franka Publ., 2010, 46 p.
 10. Ljubiceva O. O. Rynok turystychnyh poslug [The market of tourist services]. Kyiv, Alterpres Publ., 2002, 232 p.
 11. Masljak P.O. Rekreacijna geografija: navch. Posibyk [Recreational Geography ]. Kyiv. Znannja Publ, 2008, 77 p.
 12. Macola V.I. Rekreacijno-turystychnyj kompleks Ukrainy [Recreation and tourism sector of Ukraine]. Lviv, 1997, 259 p.
 13. Tkachenko A. A. Rekreacijna geografija: idei, metody, praktyka [Recreational Geography: ideas, methods, practice]. Kyiv, Naukova knyga Publ, 2006, 144 p.
 14. Rudenko V.P. Geografija pryrodno-resursnogo potencialu Ukrainy : monografija [Geography of natural resource potential of Ukraine: Monograph]. Lviv, Svit Publ, 1993, 240 p.
 15. Samardak A.S. Geoinformacionnye sistemy : Elektronnyj uchebnik [Geographic Information Systems: a textbook]. Vladivostok, TYDOT, DVGU, 2005, 214 p.
 16. S. Kuzyk, D. Lytvyn. Ukraina: kulturna spadshhyna, nacionalna svidomist, derzhavnist [Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood] [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu do statti: http://tourlib.net/statti_ukr/kuzyk2.htm.
 17. Melnyk A.V. Vprovadzhennja ta vdoskonalennja geoinformacijnyh tehnologij u turystychnij dijalnosti [Implementation and improvement of GIS in tourism activities] [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu do statti: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2009_28_3/statti/1_9....
 18. Pankova Je.V. Turystychne krajeznavstvo [Tourism region ethnography] [Elektronnyj resurs], Rezhym dostupu do statti: http://tourlib.net/books_ukr/pankova1.htm.
 19. Rekreacijne gospodarstvo Ukrainy [Recreational facilities of Ukraine] [Elektron¬nyj resurs]. Rezhym dostupu do statti: – http://ref.rushkolnik.ru/v41956.
 20. Rekreacijni resursy ta ih ocinka [Recreational Resources and their evaluation] [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu do statti: www.dnu.dp.ua/metodi/fbio/.../lekcii.doc.
 21. Shyshhenko P.G. Princypy i metody landshaftnogo analiza v regionalnom proektirovanii: monografija [Principles and methods of landscape analysis in rehyonalnom Designing: monohrafyya]. Kyiv, Fitosocyocentr, 1999, 284 p.