Volume 78, 2013

The book publishes articles on research in the fields of engineering geodesy, satellite geodesy, geodetic gravimetry, cartography, photogrammetry, remote sensing, geoinformatics, cadastre and land monitoring.

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University
(protocol № 60 of the session on 26.03.2013)

Certificate of state registration of print media HF
(series KB № 13038-1922P from 20.07.2007)

Collection on electronic archive site of Scientific and technical library of Lviv Polytechnic National University

Collection on publishing site of Lviv Polytechnic

In this Number

(46 papers)
Oleksandr Dorozhynskyy, O. L. Tukai, Borys Chetverikov, Lyubov Babiy
pp. 16 - 23
V.A. Horlatova, N. Hrytskiv
pp. 38 - 42
B. Wieczorek , A. Sobieraj
pp. 66 - 70
Khrystyna Burshtynska, B. V. Polishchuk, Olena KOVALCHUK
pp. 101 - 110
V. M. Shevchuk, Khrystyna Burshtynska
pp. 111 - 119

Kaczynski R., Kedzierski M.

pp. 132 - 136

Balandin V.N., Bryn M.J., Menshikov I.V., Firsov J.G., Shtern S.L., Abboud Mohammed

pp. 137 - 139

Panas R., Malanchuk M.

pp. 201 - 205

Bespalko R.I., Voronyuk Yu. Yu.

pp. 215 - 217

Smaga I.S., Kasimir I.I.

pp. 222 - 225

Bespalko R.I., Khryshchuk S.Y.

pp. 226 - 229

Dodurych V.V., Nimkovych R.S., Chernyaha P.G.

pp. 248 - 251

Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”

pp. 252 - 254

Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”

стор. 255

Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”

Wetzel Iryna
pp. 256 -257