Volume 78, 2013

The book publishes articles on research in the fields of engineering geodesy, satellite geodesy, geodetic gravimetry, cartography, photogrammetry, remote sensing, geoinformatics, cadastre and land monitoring.

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University
(protocol № 60 of the session on 26.03.2013)

Certificate of state registration of print media HF
(series KB № 13038-1922P from 20.07.2007)

Collection on electronic archive site of Scientific and technical library of Lviv Polytechnic National University

Collection on publishing site of Lviv Polytechnic

In this Number

(46 papers)
Oleksandr Dorozhynskyy, O. L. Tukai, Borys Chetverikov, Lyubov Babiy
pp. 16 - 23
V.A. Horlatova, N. Hrytskiv
pp. 38 - 42
B. Wieczorek , A. Sobieraj
pp. 66 - 70
Khrystyna Burshtynska, B. V. Polishchuk, O.J. Kovalchuk
pp. 101 - 110
V. M. Shevchuk, Khrystyna Burshtynska
pp. 111 - 119
Kaczynski R., Kedzierski M.
pp. 132 - 136
Balandin V.N., Bryn M.J., Menshikov I.V., Firsov J.G., Shtern S.L., Abboud Mohammed
pp. 137 - 139
Panas R., Malanchuk M.
pp. 201 - 205
Bespalko R.I., Voronyuk Yu. Yu.
pp. 215 - 217
Smaga I.S., Kasimir I.I.
pp. 222 - 225
Bespalko R.I., Khryshchuk S.Y.
pp. 226 - 229
Dodurych V.V., Nimkovych R.S., Chernyaha P.G.
pp. 248 - 251
Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”
pp. 252 - 254
Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”
стор. 255
Editoral board of interdepartamental scientific and technical review “Geodesy, Cartography, and Aerial Photography”
Wetzel Iryna
pp. 256 -257