Розроблення туристичного маршруту “Шляхами Князя Лева” засобами ГІС

2013;
: стоp. 111 - 119
Надіслано: Вересень 12, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розроблено туристичний маршрут, який проходить по рекреаційній території у верхній течії річки Дністер. Туристичний маршрут, його характеристики та основні туристичні об'єкти нанесені на космічний знімок GeoEye.

 

 1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. Бейдик. – К., 2001. – 42 с.
 2. Бовсуновская А. Я. География туризма: учеб. пособие / А. Бовсуновская. Донецк: Донец. ин-т турист. бизнеса, 2002. – 86 с.
 3. Бурштинська Х., Шевчук В. Методика дослідження зміщень ріки Дністер / Х. Бурштинська, О.В. Шевчук // Геодезія, картографія і аерознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 76. – С. 102–109.
 4. Голіков А.П. Вступ до економічної та соціальної географії: підручник / А.П. Голіков, Я.Б. Олійник, А.П. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.
 5. Довідник – атлас "Еколого- туристичні шляхи Львівщини". – Львів, 2010. – 115 с.
 6. Дьяконов К.Н. и др. Современные методы географических исследований: Кн. для учителя / К.Н. Дьяконов, Н.С. Касимов, В.С. Тикунов. – М.: Просвещение, АО «Учеб. лит.», 1996. – 207 с.
 7. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / В. Калитюк. – Львів, 1999. – 162 с.
 8. Колб І., Фаргал А. Створення автомати­ваної довідниково-інформаційної системи для туристичної галузі з використанням геоінформаційних технологій // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. – №63. – С. 220–222.
 9. Кузик С. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід. / С. Кузик – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 46.
 10. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг / О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 232 с.
 11. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посібик/ П. Масляк. – К.: Знання, 2008. – С. 77.
 12. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В. Мацола. – Львів, 1997. – 259 с.
 13. Рекреаційна географія: ідеї, методи, практика: Зб. наукових праць / відп. ред.А. А. Ткаченко. – К.: Наукова книга, 2006. – 144 с.
 14. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: монографія / В. Руденко – Львів: Світ, 1993. – 240 с.
 15. Самардак А.С. Геоинформационные системы: Электронный учебник / А. Самардак – Владивосток.: ТИДОТ, ДВГУ, 2005. – 214 с.
 16. С. Кузик, Д. Литвин. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Електронний ресурс] / С. Кузик, Д. Литвин. – Режим доступу до статті: http://tourlib.net/statti_ukr/kuzyk2.htm.
 17. Мельник А.В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності [Електронний ресурс] / А. Мельник. – Режим доступу до статті:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2009_28_3/statti/1_9....
 18. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство [Електронний ресурс] / Є. Панкова. – Режим доступу до статті: http://tourlib.net/books_ukr/pankova1.htm.
 19. Рекреаційне господарство України [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу до статті: – http://ref.rushkolnik.ru/v41956/.
 20. Рекреаційні ресурси та їх оцінка [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: www.dnu.dp.ua/metodi/fbio/.../lekcii.doc.
 21. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании: монография / П.Г. Шищенко. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.