Economic-mathematical approach to the assessment of land settlements based on their functional and planning structure

2013;
: pp. 241 - 247
Received: August 10, 2013
Accepted: October 23, 2013
Автори: 
Perovych I.L., L.V. Vynarchyk L.V.

The article analyzes formation of functional planning structure of the city Truskavec. The problems and the prospects for the development of functional planning structure of the city. Studies based on economy-mathematics development.

  1. Ositnyanko A.P.Planuvannya rozvytku mista. [City Development Plan] – K.:KNUBA, 2005. – 386s
  2. D'omin M., Synhayivs'ka O. Metodolohichne vyznachennya fundamental'nykh ponyat' teoriyi mistobuduvannya // Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrayiny: [Methodological definition of fundamental concepts of the theory of urban planning // Experience and prospects of development of cities in Ukraine] Zb. nauk. Prats'. – 2008. - #14. – S 50-61.
  3. Hrabovets'kyy B.Ye. Metody ekspertnykh otsinok: teoriya, metodolohiya, napryamky vykorystannya. [Methods of peer reviews: theory, methodology, areas of use] /Monohrafiya – Vinnytsya: VNTU, 2000. – 171 s.
  4. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України [The Law of Ukraine "On regulation of urban development"] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст.343
  5. Pro heneral'nu skhemu planuvannya terytoriyi Ukrayiny: Zakon Ukrayiny [The Law of Ukraine “On a general planning scheme in Ukraine”]// Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2002, N 30, st.204.
  6. Dovkillya L'vivshchyny. [Elektronnyy resurs]. – rezhym dostupu [Environment Lviv. [Electronic resource]. - Access mode] http://www.stat.lviv.ua/ukr/publ/2010/ZB242009Y10_2.pdf