Peculiarities of the formation of the cadastre of recreational areas in Ukraine

2013;
: pp. 206 - 210
Received: May 17, 2013
Accepted: October 23, 2013
Автори: 
Panas R., Ttravka M.

There are analysed the modern state of formation of cadastre territories in Ukraine and proposed its components that provide reliable information on recreational facilities, their inventory and valuation of inventory property and the land on which they are located.

 

 1. Beydyk O.O. Rekreatsiyno-turystychnyy resurs Ukrayiny: Metodolohiya ta metodyka analizu, terminolohiya, rayonuvannya [ Recreation and tourism resource Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoningх]. Kyiv: VPU „Kyiv. un-t”, 2001, 395 p.
 2. Dudkina O.P. Rekreatsiyni osoblyvosti rozvytku rekreatsiynykh zon (metodychni ta orhanizatsiyno-ekonomifchni aspekty) [Recreational features of recreation areas (methodological and organizational aspects of the Economic]. Lviv, 1999, 19 p.
 3. Zakon Ukrayiny „Pro pryrodno-zapovidnyy fond Ukrayiny”[ The Law of Ukraine "On Nature Reserve Fund of Ukraine"] of 16 June 1992. No. 2456. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992, no. 34.
 4. Zemel'nyy kodeks Ukrayiny [Land Code of Ukraine] on 25 October 2001.Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2002,no. 3–4,P. 27.
 5. Zakon Ukrayiny „Pro platu za zemlyu” iz zminamy, vnesenymy iz Zakonom [The Law of Ukraine "On Land" as amended by the Law] of 22.09.96 no. 45,P. 238
 6. DolishniyM.M.,. Nudel'manM.S, TkachenkoK.K. Karpat·s'kyy rekreatsiynyy kompleks [Carpathian recreation complex]. Kyiv: Naukova dumka, 1984, 146 p.
 7. Koval' R. Ontolohichna model' kadastru rekreatsiynykh terytoriy Ukrayiny [Ontological model inventory of recreational areas Ukraine]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production]. 2009,issue. II(18),pp. 115–120.
 8. Koval' R. Analiz stanu ta tendentsiyi formuvannya kadastru rekreatsiynykh terytoriy v Ukrayini [analysis of trends as inventory recreational areas in Ukraine]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 2009, issue 19,8, pp. 113–116.
 9. Kravtsiv V.S., Yevdokymenko V.K., Harbel' M.M. Rekreatsiyna polityka Karpat·s'koho rehionu [Recreation Policy Carpathian region]. Chernivtsi: Prut. 1995, 68 p
 10. Krysachenko V.S. Ekolohichna kul'tur: teoriya i praktyka: navch. Posibnyk [Environmental Culture: Theory and Practice: teach. Manual]. Kyiv: Zapovit, 1996,352 p.
 11. Malenkov R.O. Turystychno-rekreatsiyna skladova kadastru terytoriy ta ob"yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu [Tourism and recreation component inventory and areas of natural reserve fund]. Kul'tura narodov Prychernomor'ya, 2009, no. 176 pp. 135–141.
 12. HulychO.I,. HrynivL.S, HerasymchukN.M.Metodyka formuvannya terytoriy staloho sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku kurortno-rekreatsiynykh terytoriy i kurortnykh tsentriv [Methods of forming areas of sustainable socio-economic development of resort and recreational areas and resort centers]. Ukrayiny.  IRD. Lviv, 2007, 52 p.
 13. Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny [Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine] on February  16 2005. No. 67 „Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro zmist ta skladannya dokumentatsiyi derzhavnoho kadastru terytoriy ta ob"yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu” ["On Approval of Regulations on the content and preparation of documents the state cadastre of territories and natural reserve fund."].
 14. KravtsivV.S.,. HrynivL.S, KopachM.V, KuzykS.P.Naukovo-metodychni zasady reformuvannya rekreatsiynoyi sfery [Scientific and Methodological Foundations recreational sector reform]. Lviv: NAN Ukrayiny. IRD NAN Ukrayiny, 1999, 78 p.
 15. Nudel'man M.S. Sotsyal'no-эkonomycheskye problemы rekreatsyonnoho pryrodopol'zovanyya [Socio-Economic Problems of nature recreational]. Kyiv: Naukova dumka, 1987, 128 p.
 16. Perovych L., Piskorovs'kaN. Kontseptual'ni zasady kadastrovoho zonuvannya rekreatsiynykh terytoriy [Conceptual Foundations of cadastral zoning recreational areas]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production]. issue. I (17), 2009,pp 273–274.
 17. Polozhennya pro rekreatsiynu diyal'nist' u mezhakh terytoriy ta ob"yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrayiny [Regulations on rekreation activities within the territories and natural reserve fund of Ukraine]. Zatv. nakazom Ministerstva okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha vid 22.07. no.679/166695.
 18. Romanenko M.M., RomanenkoA.V. Pro inventaryzatsiyu pryrodnykh rekreatsiynykh resursiv terytoriy pryrodno-zapovidnoho fondu [About inventory of natural recreational resources protected areas fund]. Druhi naukovi chytannya pam"yati Serhiya Tarashchuka [Second reading scientific memory of Sergei Tarashchuk].April 6-7, 2011, Mykolayiv, 2011,pp. 138–141.
 19. Slavik R. Metodychni aspekty analizu investytsiynoyi pryvablyvosti rekreatsiynykh terytoriy [Methodological aspects of the analysis of investment attractiveness recreational areas]. Ekonomichnyy analiz [Economic Analysis]. Vol. 9, Part 2,pp. 352-356.
 20. Stafiychuk V. Rekrealohiya: pidruchnyk [Rekrealohiya: manual]. Kyiv: Al'terpres, 2000, 267 p.
 21. Shevchenko H.M. Ekonomiko-matematychna model' pryrodno-rekreatsiynoho potentsialu terytoriyi [Economic-mathematical model of the recreational potential of the territory[ [Text]. Ekonomichni problemy teoriyi ta praktyky [// Economic problems of theory and practice]. 2008, no. 239, pp. 304–310.