Особливості формування кадастру рекреаційних територій в Україні

Надіслано: Травень 17, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Panas R., Ttravka M.

Проаналізовано сучасний стан формування в Україні кадастру рекреаційних територій та запропоновано його компоненти, які передбачають достовірну інформацію про рекреаційні об'єкти, їх інвентаризацію, а також вартість інвентарного майна і землі, на якій вони знаходяться.

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичний ресурс України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: ВПУ „Київ. ун-т”. – 2001. – 395 с.
 2. Дудкіна О.П. Рекреаційні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економіфчні аспекти) / О.П. Дудкіна. – Львів, 1999. – 19 с.
 3. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. № 2456 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34.
 4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. Ст. 27.
 5. Закон України „Про плату за землю” із змінами, внесеними із Законом від 22.09.96 № 45. ст. 238.
 6. Карпатський рекреаційний комплекс / М.М. Долішній, М.С. Нудельман, К.К. Ткаченко. – К.: Наукова думка, 1984.– 146 с.
 7. Коваль Р. Онтологічна модель кадастру рекреаційних територій України /Р. Коваль // Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб­ництва. – 2009. – Вип. ІІ(18). – С. 115–120.
 8. Коваль Р. Аналіз стану та тенденції формування кадастру рекреаційних територій в Україні / Р. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19,8. – С. 113–116.
 9. Кравців В.С. Рекреаційна політика Карпатського регіону / В.С. Кравців, В.К. Євдокименко, М.М. Гарбель. – Чернівці: Прут. – 1995. – 68 с.
 10. Крисаченко В.С. Екологічна культур: теорія і практика: навч. посібник / В.С. Крисаченко. – К.: Заповіт, 1996.– 352 с.
 11. Маленков Р.О. Туристично-рекреаційна складова кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду / Р.О. Маленков // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 176. – С. 135–141.
 12. Методика формування територій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і курортних центрів / О.І. Гулич, Л.С. Гринів, Н.М. Герасимчук/ НАН України. – ІРД. – Львів, 2007. – 52 с.
 13. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 р. № 67 „Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду”.
 14. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В.С. Кравців, Л.С. Гринів, М.В. Копач, С.П. Кузик. – Львів: НАН України.- ІРД НАН України, 1999. – 78 с.
 15. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования / М.С. Нудельман. – К.: Наукова думка, 1987. – 128 с.
 16. Перович Л. Концептуальні засади кадастрового зонування рекреаційних територій / Л. Перович, Н. Піскоровська // Сучасні досяг­нення геодезичної науки та виробництва. – Вип. І (17), 2009. – С. 273–274.
 17. Положення про рекреа­ційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України / Затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.07ю № 679/166695.
 18. Романенко М.М. Про інвентаризацію природних рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду / М.М. Романенко, А.В. Романенко // Другі наукові читання пам’яті Сергія Таращука. – 6–7 квітня 2011. – Миколаїв, 2011. – С. 138–141.
 19. Славік Р. Методичні аспекти аналізу інвестиційної привабливості рекреаційних територій / Р. Славік // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 352–356.
 20. Стафійчук В. Рекреалогія: підручник / В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2000. – 267 с.
 21. Шевченко Г.М. Економіко-математична модель природно-рекреаційного потенціалу території [Текст] / Г.М. Шевченко // Економічні проблеми теорії та практики. – 2008. – № 239. – С. 304–310.