Using problem-oriented GIS technologies for the purpose of cadastral evaluation of real estate

2013;
: pp. 192 - 200
Revised: February 04, 2013
Accepted: October 23, 2013
Автори: 
Gubar Y.P.

For the organization of GIS cadastre assessment of real estate it  must be solved the problem of formalization of descriptions of the functional relationships of the objects of evaluation with the urban environment, as well as relations with the market environment for determining the flow of income and costs of the facility estimation and adequate transformation and using this information.

 

 1. Dorozhyns'kyy O., Kolb I., Dorozhyns'ka O. Heoinformatsiyni tekhnolohiyi v realizatsiyi zavdan' munitsypal'noyi vlady i rekreatsiynoyi diyal'nosti. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya [GIS technology in the objectives of the municipal authorities and recreational activities]. 2007, issue. 68, pp. 60–65.
 2. Zakon Ukrayiny "Pro Derzhavnyy zemel'nyy kadastr" [Law of Ukraine "On State Land Cadastre"].Verkhovna Rada Ukrayiny [Parliament of Ukraine.]. Ofits. vyd. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2011, no. 60, 24 p.
 3. Lykhohrud M. H. Klasyfikatsiya zemel' v avtomatyzovaniy systemi derzhavnoho zemel'noho kadastru [Classification of land in the automated system of state land cadastre]. Zemlevporyadnyy visnyk. 2002, no.1, pp. 16–22.
 4. Lykhohrud M. H. Struktura bazy danykh avtomatyzovanoyi systemy Derzhavnoho zemel'noho kadastru Ukrayiny [Structure database of the State Land Cadastre Ukraine]. Inzhenerna heodeziya [Engineering surveying]. 2000, no.43, pp. 120–128.
 5. Lyashchenko A. A., Tsipenko O. V. Arkhitektura adaptyvnoyi heoinformatsiynoyi systemy dlya hroshovoyi otsinky zemel' naselenykh punktiv [Architecture adaptive geographic information system for monetary valuation of land settlements]. Mistobuduvannya ta terytorial'ne planuvannya [Town planning and regional planning]. Kyiv, 2001, no. 10, pp. 76–82.
 6. Lyashchenko A. A., Karpins'kyy Yu. O. Heoinformatsiyni tekhnolohiyi hroshovoyi otsinky zemel' naselenykh punktiv [Geoinformation Technologies monetary value of land settlements]. Heoinformatsiyne systemy i munitsypal'ne upravlinnya. Zbirnyk naukovykh prats' do mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Geo information systems and municipal government. Collected Works of the international scientific conference]. Mykolayiv: Mf NaUKMA, 2000, pp. 53–60.
 7. Lyashchenko A. A., Cherin A. H. Etalonna model' arkhitektury heoportalu ta zasoby yiyi realizatsiyi [A reference model architecture geoportals and means of its realization]. Inzhenerna heodeziya [Engineering surveying]. 2008, issue. 54, pp. 124–134.
 8. Lyashchenko A. A., Kravchenko Yu. V. Zastosuvannya nechitkykh mnozhyn dlya ekspertnoyi hroshovoyi otsinky zemel'nykh dilyanok metodom zistavlennya [Application of fuzzy sets for expert money evaluation of land by comparing]. Mistobuduvannya ta terytorial'ne planuvannya [Town planning and regional planning]. 2009, issue. 35, pp. 224–231.
 9. Lyashchenko A. A. Kontseptual'ne modelyuvannya heoinformatsiynykh system [Conceptual modeling of geographic information systems]. Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi [Bulletin of Surveying and Mapping].  2002, no.4, pp. 44–50.
 10. Lyashchenko A. A., Smyrnov V. V., Ivanchenko S. A. Kontseptual'ni modeli heoprostorovykh danykh [Conceptual models of geospatial data ]. Inzhenerna heodeziya [Engineering Surveying]. 2005, issue. 51. pp. 216–226.
 11. Lyashchenko A. A, Tsipenko O. V. Naskrizni heoinformatsiyni tekhnolohiyi hroshovoyi otsinky zemel' naselenykh punktiv [Through GIS technology monetary value of land settlements]. Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk. Inzhenerna heodeziya [Scientific and Technical Collection. Engineering surveying]. Kyiv, 2000, no. 42, pp. 155–165.
 12. Lyashchenko A. A., Runets R. M. Ontolohichnyy pidkhid do stvorennya katalohu bazy topohrafichnykh danykh [Ontological approach to the creation of topographic data base directory]. Inzhenerna heodeziya [Engineering surveying]. 2008, issue. 54, pp. 116–123.
 13. Sverdlyuk O. Zastosuvannya HIS-tekhnolohiy u sferi zemel'noho kadastru ta zemleustroyu [Application of GIS Technology in Cadastre and Land Management]. Zemlevporyadnyy visnyk [Bulletin of Land Management]. 2006, no. 4, pp. 56 -59.