Volume 87, 2018

In this Number

(9 papers)
Volodymyr Hlotov, А. V. Hunina, V. Kolesnichenko, O. Prokhorchuk, Mariana Yurkiv
DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.048
48-57