Vol. 52, 2018

In this Number

(9 papers)
O.M. Yaroshevych, I.P. Zabrodets, V.L. Martyniuk, Mykola Yaroshevych
DOI: https://doi.org/10.23939/istcipa2018.52.114
114-128