Analysis of oscillations of the vibrating bottom during outflow of finely dispered bulky materials from bunkers

2020;
: 59-68
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Aim. Investigation of the influence of geometrical parameters of the discharge hole of the bunker and properties of finely dispered bulky material on the vibration actions of the bottom in order to ensure continuous flow of the product. Method. A Lorentz model was developed in order to study the process of outflow of finely dispered bulky product from the bunker discharge hole. The model allows predicting the movement of the material under the vibration actions. As a result of the simulation, the vibration actions of the bottom of the bunker are defined and their dependence on the properties of finely dispered bulky material and geometric parameters of the discharge hole are determined. Results. A mathematical model of the flow of finely dispered bulky material from the bunker conical hole under the vibration actions has been developed. It is established that the vibration actions and the parameters of the bunker hole depend on the properties of the finely dispered bulky material. Scientific novelty. A mathematical model of the flow of finely dispered bulky material from the bunker under the vibration actions has been developed. It is established that the vibration actions of the bottom depend on the geometry of the discharge hole and the properties of the bulky material. Practical value. The obtained results testify to the positive effect of vibration on finely dispered bulky material, they allow choosing the correct vibration actions of the bottom, which depend on the parameters of the discharge hole and the properties of the material, which can ensure continuous flow of finely dispered bulky material from the bunker.

1. G. Kache, "Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag" ["Improving the gravitational flow of cohesion powders by introducing vibrations"], Ph.D dissertation, Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg, Germany, 2009. [in German].
2. G. Kache, J. Tomas, "Ausfliessen eines kohäsiven, hochdispersen Pulvers" ["Outflow of a cohesive, highly dispersed powder"], Süttgut, vol. 6, 2010. pp. 246-252. [in German].
3. N. B. Urev, N. V. Mihaylov, P. A. Rebinder, "Issledovanie reologicheskih svoystv vyisokodispersnyih poroshkov v protsesse vibratsiy" ["Investigation of the rheological properties of highly dispersed powders during vibrations"], Dokladyi AN SSSR, T.184, № vol. 2, 1969, pp. 387 - 390. [in Russia].
4. I. Ya. Fedorenko, D. N. Pirozhkov, "Kriterii podobiya gidrodinamicheskih modeley vibrokipyaschego sloya syipuchego materiala" ["Similarity criteria for the hydrodynamic models of a vibroboiling layer of bulky material"],Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, vol. 1, 2005, pp. 105 - 108. [in Russia].
5. L. N. Tischenko, V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy, "Raschot potoka psevdoozhizhennoy zernovoy smesi na vibroreshete" ["Calculation of the flow of a fluidized grain mixture on a vibrating screen"], Conf. Mehanіka ta mashinobuduvannya, vol. 1, 2009, pp. 33 - 43. [in Russian].
6. L. N. Tischenko, V. P. Olshanskiy, S. V. Olshanskiy, "Kolebaniya zernovyih potokov na vibroreshotah" ["Oscillations of grain flows on vibrating screens"], Harkіv, Mіskdruk, 2012, [in Ukranian].
7. Yu. P. Sholovii, N. I. Maherus, "Model povedinky dribnodyspersnoho sypkoho materialu pid diieiu vibratsii u konichnii luntsi dozatora" ["Model of behavior of fine bulky material under the vibrating action in the conical bunker hole"], Conf. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia TK-2014 «Prohresyvni napriamky rozvytku tekhnolohichnykh kompleksiv»: zbirnyk naukovykh prats. Lutsk, 2014, pp. 79 - 81. [in Ukranian].
8. G. A. Roginskiy, "Dozirovanie syipuchih materialov" ["Batchering of bulky materials"], Moscow, Russia: Himiya Publ., 1978. [in Russian].
9. I. Ya. Fedorenko, "Mehaniko-tehnologicheskoe obosnovanie i razrabotka vibratsionnyih kormoprigotovitelnyih mashin" ["Mechanical and technological substantiation and development of vibration feed preparation machines"], Chelyabinsk, Russia, 1992. [in Russian].
10. Yu. P. Sholovii, N. M. Tymoshenko, N. I. Maherus, "Modeliuvannia povedinky dribnodyspersnoho sypkoho materialu pid diieiu vibratsii u konichnii luntsi dozatora za dopomohoiu systemy Lorentsa" ["Simulation of the behavior of fine bulky material under the vibrating action in the conical bunker hole by using the Lorentz system], Tekhnolohichni kompleksy, vol. 1, 2014, pp. 109 - 117. [in Ukranian].
11. S. A. Sorokin, "Vliyanie amplitudno-chastotnyih harakteristik vibratsionnogo dozatora na ravnomernost istecheniya smesi" ["The influence of the amplitude-frequency characteristics of the vibrating batcher on the uniformity of the mixture outflow"], Selskoe, lesnoe i vodnoe hozyaystvo, vol. 5, 2012. [in Russian].
 12. N. I. Maherus, "Obgruntuvannia parametriv ta rezhymiv roboty vibratsiinoho obiemnoho dozatora dlia dribnodyspersnykh sypkykh materialiv" ["Substantiation of parameters and modes of operation of the vibrating volumetric batcher for finely dispered materials"], Ph.D dissertation, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 2016. [in Ukranian].