Аналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів

2020;
: 59-68
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Дослідження впливу геометричних параметрів розвантажувальної лунки бункера та властивостей дрібнодисперсного сипкого матеріалу на режими роботи вібруючого днища з метою забезпечення рівномірного витікання продукту. Методика. Для дослідження процесу витікання дрібнодисперсного сипкого продукту із розвантажувальної лунки бункера розроблено модель Лоренца, що дозволяє прогнозувати рух матеріалу під дією вібрації. За результатами моделювання визначено режими коливань вібруючого днища бункера та їх залежність від властивостей сипких продуктів та геометричних параметрів розвантажувальної лунки. Результати. Розроблено математичну модель витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з конічної лунки бункера під дією вібрації. Встановлено вплив параметрів лунки бункера та властивостей сипкого продукту на режими коливань днища. Наукова новизна. Розроблена математична модель витікання дрібнодисперсного сипкого матеріалу з бункера під дією вібрації. Встановлено залежність режимів вібрації днища від геометрії розвантажувальної лунки бункера та властивостей продукту. Практична значущість. Отримані результати засвідчують позитивний вплив вібрації на дрібнодисперсний сипкий матеріал, дозволяють правильно вибрати режими роботи вібруючого днища в залежності від параметрів розвантажувальної лунки бункера та властивостей продукту дозування, які гарантуватимуть рівномірне та неперервне витікання матеріалу з бункера.

 1. Kache G. Verbesserung des Schwerkraftflusses kohäsiver Pulver durch Schwingungseintrag : Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieur : Promotionskolloquium / G. Kache. – Magdeburg: Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg, 2009. – 223 s.
 2. Kache G. Ausfliessen eines kohäsiven, hochdispersen Pulvers / G. Kache, J. Tomas // Süttgut. – 2010. – №6. – S. 246–252.
 3. Урьев Н. Б. Исследование реологических свойств высокодисперсных порошков в процессе вибраций / Н. Б. Урьев, Н. В. Михайлов, П. А. Ребиндер // Доклады АН СССР. – 1969. – Т.184. – №2. – С. 387 – 390.
 4. Федоренко И. Я. Критерии подобия гидродинамических моделей виброкипящего слоя сыпучего материала / И. Я. Федоренко, Д. Н. Пирожков // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2005. – №1. – С. 105 – 108.
 5. Тищенко Л. Н. Расчёт потока псевдоожиженной зерновой смеси на виброрешете / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский  // Механіка та машинобудування. – 2009. – №1. – С. 33 – 43.
 6. Тищенко Л. Н. Колебания зерновых потоков на виброрешётах / Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский. – Харків: Міськдрук, 2012. – 267 с.
 7. Шоловій Ю. П. Модель поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора / Ю. П. Шоловій, Н. І. Магерус // III Міжнародна науково-технічна конференція ТК-2014 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів»: збірник наукових праць. Луцьк, 28-30 травня 2014. – Видавництво Луцького національного технічного університету. – 2014. – С. 79 – 81.
 8. Рогинский Г. А. Дозирование сыпучих материалов / Г. А. Рогинский; под ред. Б. И. Мордковича. – М. : Химия, 1978. – 176 с.
 9. Федоренко И. Я. Механико-технологическое обоснование и разработка вибрационных кормоприготовительных машин: автореф. дисс. д-ра техн. наук: 05.20.01 / Федоренко И. Я. ; Челябинський орден Труд. Красн. Знамени гос. агроинженер. и Алтайс. гос. аграр. ун-т. – Челябинск, 1992. – 32 с.
 10.  Шоловій Ю. П. Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца / Ю. П. Шоловій, Н. М. Тимошенко, Н. І. Магерус // Технологічні комплекси. – 2014. – №1. – С. 109 – 117.
 11.  Сорокин С.А. Влияние амплитудно-частотных характеристик вибрационного дозатора на равномерность истечения смеси / С. А. Сорокин // Сельское, лесное и водное хозяйство. – 2012. – № 5.
 12.  Магерус Н. І. Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційного об’ємного дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук: спец. 05.02.02 «Машинознавство» / Н. І. Магерус. – Львів: «Ощипок М. М.», 2016. – 20 с.