Investigations of Cavitation Processes in Different Types of Emitters Using Sonochemical Analysis

https://doi.org/10.23939/chcht10.04.507
Received: October 20, 2015
Revised: November 23, 2015
Accepted: February 12, 2016
Authors: 

Victor Yavorskiy, Yuriy Suchatskiy, Zenoviy Znak and Roman Mnykh

Lviv Polytechnic National University 12, S. Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine

The application limits of optical and sonochemical methods to determine the sizes of cavitation bubbles and their derivatives have been analyzed. The effect of cavitation fields generated using an ultrasonic magnetostrictive oscillator and jet hydrodynamic emitter on the parameters of their acoustic signals has been examined. The bubbles size depending on emitter type and parameters has been determined using sonochemical analysis. The character of the dependence was estimated according to Minnaert formula. The bubbles dispersity in the flotation zone may be controlled by varying conditions of cavitation excitation.

[1] Blagodarnaya G., Shevchenko A. and Lunin S.: Commun. KhoziastvoGorodov, 2010, 93, 176.
[2] Hetmantsev S., Nechaev I. and Gandurina L.: Ochistka Proizvodstvennykh Stochnykh Vod Koaguliantamy i Flokuliantamy. Ass. stroit. vuzov, Moskva 2008.
[3] Dolinsky A., Avramenko A. and Ivanytskiy G.: Visnyk Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2013, 8, 47.
[4] Zhulai Yu. and Voroshyylov A.: Visnyk Dnipropetrovskogo Nats. Univ. Zaliz. Transport., 2007, 14, 46.
[5] Koval I., Kislenko V., Shevchuk L., Starchevskyy V.: Chemistry & Chemical Technology, 2011, 5, 463.
[6] Koval I., Kislenko V., Starchevskii V., Shevchuk L.: Journal of Water Chemistry and Technology, 2012, 34, 112.
[7] Korostovenko V., Voroshilova M., Stepanov A. et al.: Fundament. Issledov., 2013, 4, 39.
[8] Znak Z., Sukhatskiy Yu. and Mnykh R.: Visnyk Nats. Univ. Lviv. Polytech., 2014, 787, 75.
[9] Chebakova I.: Ochistka Stochnykh Vod, OmGTU, Omsk 2001.
[10] Colic M., Morse W. and Miller J.: Int. J. Environ. Pollut., 2007, 30, 296.
[11] Wang L., Shamas N., Selke W. et al.: Flotation Technology. Humana Press, NewYork-Dordrecht-Heidelberg-London 2010.
[12] Bobytsky Ya. and Klimkevych R.: Vymiruvalna Technikata Metrologia, 2007, 67, 48.
[13] Isimaru A.: Rasprostranenie i Rasseyanie Voln v Sluchaino-neodnorodnykh Sredakh. Mir. Moskva 1981.
[14] Akulichev V., Bulanov V. and Korskov I.: Podvodnye Issledov. i Robototechn., 2012, 14, 42.
[15] Znak Z., Sukhatskiy Yu. and Mnykh R.: Vibratsii v Technici ta Technol., 2014, 78, 18.
[16] http://www.promelectronika.com/File/hydrophones.pdf.
[17] KumchenkoYa.: Aviatsyonnno-kosm. Technika i Technol., 2008, 55, 33.
[18] Margulis M.: Zvukokhimicheskie Reakcii i Sonoluminiscencia. Khimiya, Moskva 1986.
[19] http://www.manualslib.com/manual/1995/Adobe-Audition-1-5.html
[20] Vitenko T.: Hydrodynamichna Cavitacia u Masoobminnykh, Khimichnykh i Biologichnykh Processah. TDTU, Ternopil 2009.