Crosslinking of epoxy-oligoesteric mixtures in the presence of dioxydiphenylpropane diglycidyl ether modified with adipic acid

Authors: 

Michael Bratychak, Olga Zubal, Bogdana Bashta, Ostap Ivashkiv, Olena Shyshchak, Jozef Haponiuk

Michael Bratychak-1, Olga Zubal-1, Bogdana Bashta-2, Ostap Ivashkiv-1, Olena Shyshchak-1, Jozef Haponiuk-3

  1. Lviv Polytechnic National University 12, S.Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine
  2. Institute of Macromolecular Chemistry AS CR Heyrovskeho nam.2, CZ-16206 Praha 6, Czech Republic
  3. Gdansk University of Technology, 11/12 G. Narutowicza St., 80233 Gdansk, Poland mbratychak@gmail.com

Crosslinking of epoxy-oligoesteric mixtures composed of ED-20 dianic epoxy resin and TGM-3 oligoesteracrylate has been studied in the presence of dioxydiphenylpropane diglycidyl ether modified with adipic acid (DCDER). Crosslinking was carried out at room temperature and while heating at 383, 403 or 423 K using polyethylene polyamine as a hardener. The procedure of DCDER synthesis has been developed. The structural changes were controlled by determining film hardness and gel-fraction content. The chemistry of films formation was confirmed by IR-spectroscopy. 

[1] Prokopchuk N., Krutko E.: Khymyia i Tekhnolohyia Plenkoobrazuiushchykh Veshchestv. BGTU, Minsk 2004.
[2] Bratychak M., Hetmanchuk Yu.: Khimichna Technologiia Syntezu Vysokomolekuliarnykh Spoluk. Vyd-vo Lviv Polytechnic National University, Lviv 2009.
[3] Moshinsky L.: Epoxy Resins and Hardeners. Structure, Properties, Chemistry and Topology of Curing. Arcadia press Ltd., Tel-Aviv 1995.
[4] Fink J.K: Reactive Polymers Fundamentals and Applications, William Andrew Inc., 2005.
[5] Bratychak M., Bratychak Mykh.: Peroksydni Pokhidni Epoksydnykh Smol. Vyd-vo Lviv Polytechnic National University, Lviv 2003. 
[6] Bashta B., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 309. 
[7] Iatsyshyn O., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 73.
[8] Ivashkiv O., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 69.
[9] Ivashkiv O., Namiesnik J., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 313.
[10] Bratychak M., Chervinskii T., Gagin M. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2005, 71, 50. 
[11] Toroptseva A., Belgorodskaya K., Bondarenko V.: Laboratornyi Praktykum po Khimii i Tekhnologii Vysokomolekuliarnykh Soedynenyi. Khimiia, Leningrad 1972.
[12] Metody ispytanyi lakov i krasok. Opredelenie tverdosti plenki po mayatnikovomy priboru. Izdatelstvo standartov, Moskva 2003. 
[13] Ivanov V.: Rukovodstvo po Khimii Polymerov. Izd-vo Leningradskogo Univ., Leningrad 1982.