Development of low waste technology of water purification from copper ions

2017;
: pp. 372–377
Authors: 

Ganna Trokhymenko, Mykola Gomelya

1 National University of Shipbuilding 9, Stalingrad Heroes Ave., 9; 54025 Mykolaiv, Ukraine;

2 National Technical University of Ukraine “KPI” 37, Peremogy Ave., build. 4, 03056 Kyiv, Ukraine

The results of the water stabilization treatment studies to feed the cooling water circulation systems by ion exchange method are reported. The processes of the water softener on strongly and weakly acidic cation resins in the presence of copper ions are studied. The relation of the water purification efficiency from copper and its softening depending on the form of the ion-exchanger and water consumption was determined.

[1] Moroz N., Cherkashin N.: Sb. Nauchn. Trudov SIAEiP, 2004, 10, 73.
[2] Moroz N., SednevV., Cherkashin I.: Prom. Teplotehnika, 2005, 27, 78.
[3] Gomelya N., Shablij T., Nosakova Y.: Energotechn. i Resursosberezh., 2004, 4, 55.
[4] Lur'e Y.: Spravochnik po Analiticheskoj Khimii. Khimiya, Moskva 1989.
[5] Makarenko I., NosachovaY., Ivanenko A.: Visnyk NTUU «KPU», 2014, 1, 54.
[6] Makarenko I., Glushko O., Rusyhin V. et al.: East. Eur. J. Adv. Technol., 2012, 57, 16.
[7] Rusyhin V., Glushko O., Makarenko S.: Visnyk Nats. Techn. Univ. “HPU”, 2012, 34, 137.
[8] Shablij T.: East. Eur. J. Adv. Technol., 2010, 45, 10.
[9] Gomelya I., Omelchuk Y., Radovenchik V.: Energotechn. i Resursosberezh., 2008, 3, 62.
[10] Shablij T., Makarenko I., Goltvyanickaya E.: Energotechn. i Resursosberezh., 2010, 1, 53.
[11] Trus I., Flejsher P., Gomelya M. et al.: Visnyk KrNU, 2014, 4, 169.