The Acid-Base Interaction Role in the Processes of the Filled Diane Epoxy Resins Structuring

2018;
: pp. 188-195
1
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
2
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
3
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

The processes of the ED-20 diane epoxy resin structuring, containing disperse oxidic fillers and modifiers are studied with the help of the rotational viscometry method. It is shown that the acid -base interactions between the functional groups of the resin part molecules and the active centers of the fillers surface play the defining role in these processes. The structure degree is defined both by the total amount of the surface active centers, and their pKa value. It is approved that the diffusive phenomena intensity is defined by the acid force of the fillers hydroxyl groups whereas the share of the volume effects in the compositions is small.

[1] Zaitsev Yu., Kochergin Yu., Pakter M., Kucher R.: Epoksidnye Oligomery i Kleyevye Kompozitsyy. Naukova dumka, Kyev 1990.
[2] Lipatov Yu. (Ed.) : Fizyko-Khimiia Mnogokomponentnykh Polimernykh system. 1. Napolnennye Polimery. Naukowa dumka, Kyev 1986.
[3] Chernin I., Smekhov F., Zherdev Yu.: Epoksidnye Polimery i Kompozitsii. Khimiya, Moskva 1982.
[4] Pykhtin A., Surikov P., Kandyrin L. et al.: Vestnik MITKhT, 2013, 8, 113.
[5] Zakordonskii V., Skladaniuk R.: Vysokomol. Soed. A, 2001, 43, 1173.
[6] Mezhikovskii S., Vasilchenko Ye., Repina T.: Vysokomol. Soed. B, 1995, 37, 887.
[7] Kamenskii A.: IV Vseros. Nauchn. Konf. “Fizikokhimiia protsessov pererabotki polimerov”, Rossiya, Ivanovo 2009, 179.
[8] Danchenko Yu., Popov Yu., Barabash Ye.: Vopr. Khim. Khim. Tekhnol., 2016, 3, 53.
[9] Starostina I., Stoianov O.: Kislotno-Osnovnye Vzaimodeystviia v Metallpolimernykh Sistemakh. Izd-vo Kazan. Univ., Kazan 2010.
[10] Yakovleva R., Kachomanova M., Bykov R. et al.: Nauk. Visnyk Budivnytstva, 2010, 60, 359.
[11] Yakovleva R., Danchenko Yu., Kachomanova M. et al.: Nauk. Visnyk Budivnytstva, 2007, 43, 100.
[12] Klark T.: Kompiuternaia Khimiia: Prakticheskoye Rukovodstvo po Raschetam Struktury i Energii Molekuly. Mir, Moskva 1990.
[13] Yudin A. (Ed.): Laboratornyi Praktikum “Kvantovo-Khimicheskoye Modelirovaniye Soyedinenii v Pakete HyperChem”. Kemerovo 2013.
[14] Tiulina R., Chernin I., Zvereva G. et al.: Plast. Massy, 1989, 4, 62.
[15] Tarasevich Yu.: Poverkhnostnye Yavleniya na Dispersnykh Materialakh. Naukova dumka, Kyev 2011.
[16] Danchenko Yu., Kachomanova M.: Nauk. Visnyk Budivnytstva, 2016, 86, 164.
[17] Danchenko Yu.: Slovak Int. J., 2017, 3, 15.