Роль кислотно-основних взаємодій в процесах структурування наповненої діанової епоксидної смоли

2018;
: pp. 188-195
1
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
2
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
3
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

За допомогою методу ротаційної віскозиметрії вивчені процеси структурування в діановій епоксидній смолі марки ЕД-20, яка містить дисперсні оксидні наповнювачі та модифікатори. Показано, що визначальну роль в цих процесах відіграють кислотно-основні взаємодії між функційними групами молекул смоли і активними центрами поверхні наповнювачів. Ступінь структурування визначається як загальним числом активних центрів поверхні, так і їх значенням рКа. Встановлено, що інтенсивність дифузійних явищ визначається кислотною силою гідроксильних груп наповнювачів, в той час як частка об‘ємних ефектів в композиціях невелика.

[1] Zaitsev Yu., Kochergin Yu., Pakter M., Kucher R.: Epoksidnye Oligomery i Kleyevye Kompozitsyy. Naukova dumka, Kyev 1990.
[2] Lipatov Yu. (Ed.) : Fizyko-Khimiia Mnogokomponentnykh Polimernykh system. 1. Napolnennye Polimery. Naukowa dumka, Kyev 1986.
[3] Chernin I., Smekhov F., Zherdev Yu.: Epoksidnye Polimery i Kompozitsii. Khimiya, Moskva 1982.
[4] Pykhtin A., Surikov P., Kandyrin L. et al.: Vestnik MITKhT, 2013, 8, 113.
[5] Zakordonskii V., Skladaniuk R.: Vysokomol. Soed. A, 2001, 43, 1173.
[6] Mezhikovskii S., Vasilchenko Ye., Repina T.: Vysokomol. Soed. B, 1995, 37, 887.
[7] Kamenskii A.: IV Vseros. Nauchn. Konf. “Fizikokhimiia protsessov pererabotki polimerov”, Rossiya, Ivanovo 2009, 179.
[8] Danchenko Yu., Popov Yu., Barabash Ye.: Vopr. Khim. Khim. Tekhnol., 2016, 3, 53.
[9] Starostina I., Stoianov O.: Kislotno-Osnovnye Vzaimodeystviia v Metallpolimernykh Sistemakh. Izd-vo Kazan. Univ., Kazan 2010.
[10] Yakovleva R., Kachomanova M., Bykov R. et al.: Nauk. Visnyk Budivnytstva, 2010, 60, 359.
[11] Yakovleva R., Danchenko Yu., Kachomanova M. et al.: Nauk. Visnyk Budivnytstva, 2007, 43, 100.
[12] Klark T.: Kompiuternaia Khimiia: Prakticheskoye Rukovodstvo po Raschetam Struktury i Energii Molekuly. Mir, Moskva 1990.
[13] Yudin A. (Ed.): Laboratornyi Praktikum “Kvantovo-Khimicheskoye Modelirovaniye Soyedinenii v Pakete HyperChem”. Kemerovo 2013.
[14] Tiulina R., Chernin I., Zvereva G. et al.: Plast. Massy, 1989, 4, 62.
[15] Tarasevich Yu.: Poverkhnostnye Yavleniya na Dispersnykh Materialakh. Naukova dumka, Kyev 2011.
[16] Danchenko Yu., Kachomanova M.: Nauk. Visnyk Budivnytstva, 2016, 86, 164.
[17] Danchenko Yu.: Slovak Int. J., 2017, 3, 15.