Reaction kinetics and macromolecule-metal chelate complex formation in metal containing semi-interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate

Authors: 

Ludmila Kosyanchuk, Nataly Kozak, Oksana Antonenko, Yury Nizelskii and Yury Lipatov

According to DSC and EPR data kinetics of formation of simultaneous semi-interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate with 50:50 and 70:30 ratio obtained in the presence of 3d-metal chelates depends on type of metal. On the other hand system composition determines polyurethane or polymethylmethacrylate selection during formation of complexes with metal-diketonates.

[1] Lipatov Yu.: Vzaimopronikaushchie polimernye setki s razdelennymi phazami. Dnepropetrovsk 2001.
[2] Lee J., Ruegg M., Balsara N. et al.: Macromolecules, 2003, 36, 6537.
[3] Aravind I., Albert P., Ranganathaiah C. et al.: Polymer, 2004, 45, 4925.
[4] Jien-Ming H.: J. Appl. Polym. Sci., 2003, 88, 2247.
[5] Alekseeva T., Lipatov Yu., Babkina N. et al.: Polymer, 2005, 46, 319.
[6] Nizelskii Yu.: Cataliticheskie svoistva -diketonatov metalov. Naukova dumka, Kyiv 1983.
[7] Shklyaev A. and Anufrienko V.: Zh. Struct. Khim., 1975, 16, 999.
[8] Kozak N., Kosyanchuk L., Lipatov Yu., et al.: Vysokomol. Soed., 2000, 42(A), 2104. 
[9] Lipatov Yu., Kosyanchuk L., Kozak N. et al.: Vysokomol. Soed., 2006, 48(A), 388. 
[10] Lipatov Yu., Alekseeva T. and Rosovitsky V.: Doklady Akad. Nauk SSSR, 1989, 307, 883.
[11] Buchachenko A., Kovarskii A. and Vasserman A. [in:] Rogovin Z. (ed.) Study of polymers by the paramagnetic probe methods. Advances in polymer science. Wiley, NY 1974.
[12] Lipatova T. and Nizelskii Yu. [in:] Uspekhi khimii polyuretanov: komplexoobrazovanie I mehanizm cataliza reakcii obrazovanoya uretanov -diketonatami medi. Naukova Dumka, Kyiv 1972. 
[13] Lipatov Yu., Kosyanchuk L., Babkina N. et al.:Dopovidi Nats. Akad. Nauk Ukrainy, 2005, 7, 134.
[14] Lipatov Yu. and Alekseeva T.: Uspekhi khimii, 1992, 61, 1203.
[15] Gladyshev G. and Popov V.: Radikalnaya polymerizaziya pri glubokih stepenyah prevrasheniya. Nauka, Moskva 1974.
[16] Guryanova E., Goldshtein I. and Romm I.: Donorno-akceptornye svyazi. Khimiya, Moskva 1973.
[17] Day M. and Selbin J.: Theoretical inorganic chemistry (3rd ed.). Reinhold Book Corp., NY-Amsterdam-London 1969. 
[18] Giesielski W., Lii Ch., Ven M.-T. and Tomasik P.: Carbohydrate Polymers, 2003, 51, 47.