Graphical assessment of the accuracy of resections taking into account the errors of the original data

1981;
: 97-104
1
Gorky Engineering and Construction Institute
  1. Ganyiin V. N. Vlijanie oshibok ishodnyh dannyh na polozhenie tochki, vynesennoj na mestnost'. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotosemka, 1972, № 4.
  2. Kougija V. A. O vlijanii oshibok ishodnyh dannyh na tochnost' vynosa proekta v naturu. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotosemka, 1973, № 6.
  3.  Shehovcov G. A. Sravnenie variantov i vybor optimal'nogo pri azimutal'noj zasechke. — Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1979, vyp. 29.
  4. Shehovcov G. A Ocenka tochnosti linejnoj zasechki graficheskim sposobom. — Geodezija i kartografija, 1979, № 2.
  5. Shehovcov G. A. O podere linejno-uglovoj zasechki. — Geodezija, kartografija i ajerofotosemka, 1980, vyp. 31.
  6. Jarmolovii I. P. Vychislenie oshibki po¬lozhenija opredeljaemogo punkta s unetom oshnbik ishodnyh punktov. — Izv. vuzov. Geodezija n ajerofotosemka, 1962, .№ 1.
  7. Mihailovih Krunislav. Ogrehibane maraca metodom presecana. — 36. Geod. in-ta Un-t Beogradu, 1973, № 14.
  8. Voiska Otakar Zavislost elipsy chyb vytyceneho bodu na chybach vytocovaci site. – Geod.a Kartogr. Obz., 1973, t. 19, № 10.