Functionalization of Isobutylene Oligomers and 1,2-Polybutadiene with Methyldiazoacetate in the Presence of Cu(OAc)2-2,4-Lut-ZnCl2 Catalytic System

Authors: 

Rimma Sultanova, Raisa Biglova, Tagir Yangirov, Vladimir Dokichev and Gennady Zaikov

A catalytic method of the chemical modification of isobutylene oligomers and syndiotactic 1,2-polybutadiene on the C=C bond via the [1+2] cycloaddition of metoxycarbonylcarbene in the presence of Cu(OAc)2-2,4-Lut-ZnCl2 is proposed.

[1] Gainullina T., Kayumova M., Kukovinets O. et al.: Polym. Sci. B, 2005, 47, 1739.
[2] Kayumova M., Kukovinets O., Sigaeva N. et al.: Polym. Sci. B, 2008, 50, 1546.
[3] Barrett A., Kasdorf K. and Williams D.: J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1994, 1781.
[4] Gordon A. and Ford R.: Sputnik Khimika. Mir, Moskwa 1976.
[5] Fieser L. and Fieser M.: Reagenty Organicheskogo Sinteza, V. 5. Mir, Moskwa 1971. 
[6] Potapov V. and Ponomarev S. (Eds.): Organika. Practicum po Organicheskoi Khimii, V. 1. Mir, Moskwa 1979.
[7] Sylverstain R., Bassler G. and Moril T.: Spektrometricheskaya Identifikatsiya Organicheskih Soedineniy.  Mir, Moskwa 1977.
[8] Gareev V., Yangirov T., Bakeeva A. et al.: Bull. Bashkir. Univ., 2008, 13, 886.
[9] Gareev V., Sultanova R., Biglova R. et al.: Bull. Rossijskoi Academii Nauk, 2008, 8, 1610.