The Overbased Lubricating Grease: Regularities and Peculiarities of Properties

Authors: 

Evgen Kobylyansky, Oleg Mishchuk and Yuri Ishchuk

Physicochemical and tribological properties of overbased phenolate lubricating greases were studied in the comparison with analogous sulfonate and alkylsalicylate greases. Overbased components were extracted from the grease model systems and also researched. The scheme and parameters of the real micelles’ carbonate nuclei are discussed.

[1] Kobylyansky E., Ishchuk Yu., Altshuler M. and Makedonsky O.: Eurogrease, 2004, 4, 5. 
[2] Ishchuk Yu.L.: Lubricating grease manufacturing technology. New AGE International Publishers, New Delhi 2005. 
[3] Assef P.A. and Martin T.W.: US Patent 2616924, 1952. 
[4] Dmitrieva N.A., Krasnyanskaya H.H. and Monastyrskiy V.N.: Prisadki k maslam, 1966, 115. 
[5] Hlavaty O.L.: Fiziko-khimiya moyuschih prisadok dlya masel. Naukova dumka, Kyiv 1989. 
[6] Muir R. and Blokhuis W.: US Patent 4560489, 1985. 
[7] Muir R.J.: NLGI Spokesman, 1988, 52, 4, 140. 
[8] Kobylyansky E.V., Makedonsky O.O., Ishchuk Yu.L. et al.: UA Patent 31884, 2003. 
[9] Kobylyansky E.V., Ishchuk Y.L., Lopatyuk V.V. et al.: UA Patent 59891, 2005. 
[10] Humenetskyy T.V., Kobylyansky E.V., Kravchuk H.H. et al.: Visnyk Nats. Univ. “L’vivska Politehnika”, 2006, 553, 289. 
[11] Vasyl’kevych I.M., Shamkina S.S., Tsapenko Yu.T. et al.: Author’s certificate № 1110129 (USSR), 1984. 
[12] Kobylyansky E.V., Ishchuk Y.L., Vasyl’kevych I.M. et al.: UA Patent 75843, 2006. 
[13] Kobyljansky E.V., Kravchuk H.H, Makedonsky O.O. and Ishchuk Yu.L.: Khimia i tekhnologia topliv i masel, 2002, 2, 34. 
[14] Kobylyansky E.V.: Kataliz i neftekhimia, 2007, 15, 117. 
[15] Kravchuk H.H., Glavati O.L. and Glavati E.V.: [in:] Neftepererabotka i neftekhimia.: TsNIITENeftechem, Moskow 1982, 12, 8. 
[16] Mishchuk O.A., Gorpinko Yu.G., Pavlovsky A.P. and Bogaychuk A.V.: Avtoshlyahovyk Ukrainy, 2010, 1, 18. 
[17] Hopple G.B. and Loewenthal S.H.: Surface and Coatings Technology, 1994, 68/69, 398. 
[18] Мishchuk О. А., Pavlovsky А. P., Shaposhnyk А. V. and Gorpynko Yu. G.: [in:] Problemy tertya ta znoshuvannya. NAU, Kyiv 2008,  50, 207. 
[19] Cao L.L., Sun Y.M. and Zheng L.Q.: Wear, 1990, 140, 2, 345. 
[20] Ward W. C. and Najman M.: NLGI Spokesman, 2006, 70, 7, 20. 
[21] Mishchuk O.A. and Ishchuk Yu.L.: Kataliz i neftekhimia, 1996, 2, 50. 
[22] Ishchuk Yu.L, Mishchuk O.A., Bogaychuk A.V. et al.: [in:] Problemy tertya ta znoshuvannya. NAU, Kyiv 2010, 53, 186.