Volume 6, Number 2, 2012

In this Number

(18 papers)

Irina Polyova, Galina Marshalok, Josyp Yatchyshyn and Igor Polyuzhin

Alexander Velichenko, Valentina Knysh, Tatiana Luk’yanenko, Larisa Dmitrikova, Yulia Velichenko and Didier Devilliers

Márcia Clarisse, Yure Queirós, Celina Barbosa, Luiz Barbosa and Elizabete Lucas

Roberto Martins, Letícia Quinello, Giuliana Souza and Maria Marques

Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov and Diana Valeeva

Volodymyr Starchevsky, Vоlоdymyr Kislenko and Svyatoslove Ivanyshyn

Arkadiusz Gajek, Tadeusz Zakroczymski, Victoria Romanchuk and Petro Topilnytsky

Liliya Shevchuk, Orysya Strogan and Iryna Koval

Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Shyshchak and Roman Tsybukh