Volume 6, Number 2, 2012

In this Number

(18 papers)
Irina Polyova, Galina Marshalok, Josyp Yatchyshyn and Igor Polyuzhin
Alexander Velichenko, Valentina Knysh, Tatiana Luk’yanenko, Larisa Dmitrikova, Yulia Velichenko and Didier Devilliers
Márcia Clarisse, Yure Queirós, Celina Barbosa, Luiz Barbosa and Elizabete Lucas
Roberto Martins, Letícia Quinello, Giuliana Souza and Maria Marques
Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov and Diana Valeeva
Volodymyr Starchevsky, Vоlоdymyr Kislenko and Svyatoslove Ivanyshyn
Arkadiusz Gajek, Tadeusz Zakroczymski, Victoria Romanchuk and Petro Topilnytsky
Liliya Shevchuk, Orysya Strogan and Iryna Koval
Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Shyshchak and Roman Tsybukh