Synthesis and Properties of Epoxydized Cooligomers Obtained from Petroleum Resins Synthesized by Heterogeneous Catalytic Oligomerization

Authors: 

Taras Voronchak, Irena Nykulyshyn, Zorian Pikh and Anna Rypka

Synthesis of cooligomers with epoxy groups was studied. They were synthesized by epoxidation of unsaturated petroleum resins obtained by heterogeneous catalytic oligomerization of liquid pyrolysis products С9 fraction. The degree of unsaturated bonds conversion and the selectivity of epoxidation process were calculated. The properties of epoxydized cooligomers were determined and analyzed. The structurization of synthesized products in the composition of composites with epoxy resin ED-20 was studied.

[1] Dumskiy Yu.: Khimiya i Tekhnologiya Neftepolimernykh Smol. Khimiya, Moskwa 1999.
[2] Nykulyszyn I., Pich Z., Woronczak T. and Urbaniak W.: [in:] Malina G. (Ed.), Recultywacja i Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych. Praca zbiorowa. Warsaw 2011, 107.
[3] Voronchak T., Nykulyshyn I., Pikh Z. and Rypka A.: Chem. & Chem. Techn., 2012, 2, 189.
[4] Yakovlev A.: Khimiya i Tekhnologiya Lakokrasochnykh Pokrytiy. Khimiya, Moskwa 1981.
[5] Lapitskiy V. and Kritsuk А.: Fiziko-Khimicheskiye Svoystva Epoksidnykh Polimerov i Stekloplastikov. Naukova dumka, Kyiv 1986.
[6] Kichura D. and Tiurina О.: І Vseukrayinska Naukovo-Praktychna Konferencia z Khimii ta Khimichnoyi Tekhnologiyi Studentiv, Aspirantiv ta Molodykh Vchenykh. Kyiv 2006, 85.
[7] Voronchak T., Pikh Z., Nykulyshyn I. and Rypka A.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2011, 700, 198.
[8] Shved Ya., Nikitishyn Ye., Chaykivskyy T. and Pikh Z.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2006, 4, 104.
[9] Odobashyan G. and Shvets V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii i Tekhnologii Organicheskogo Neftekhimicheskogo Sinteza. Khimiya, Moskwa 1992.
[10] Kalinina L., Motonina М., Nikitina N. and Hachapuridze N.: Analiz Kondensatsyonnykh Polimerov. Khimiya, Moskwa 1984.
[11] Avakumova N., Budarina L., Divgun S.et al.: Praktikum po Khimii i Phizike Polimerov. Khimiya, Moskwa 1990.
[12] Bratychak M. and Grynyshyn O.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 1996, 12,139.
[13] Bratychak M., Gagin M., Grynyshyn O. and Gevus O.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2002, 9,141.