Volume 6, Number 4, 2012

In this Number

(18 papers)

Anton Bonartsev, Arasha Boskhomdzhiev, Vera Voinova, Taniana Makhina, Vera Myshkina, Sergey Yakovlev, Irina Zharkova, Elena Filatova, Anton Zernov, Dmitry Bagrov, Natalia Andreeva, Alexander Rebrov, Garina Bonartseva and Alexey Iordan

Oleg Figovsky, Elena Gotlib, Dmitry Pashin and Alexander Makeev

Anna Koroleva, Maria Huebner, Yulia Lukanina, Anatoliy Khvatov, Anatoliy Popov and Tatiana Monakhova

Carla da Silva, Cintia Barros, Yure Queiros, Luiz Marques, Ana Maria Louvisse and Elizabete Lucas

Yaroslav Vakhula, Khrystyna Besaha and Iryna Lutsyuk

Oksana Shalygina, Lyuidmyla Bragina and Mykola Kuryakin

Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak

Victoria Spivak, Igor Astrelin, Natalia Tolstopalova and Iryna Atamaniuk

Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov, Stefan Kubica and Gennady Zaikov

Gennady Zaikov, Lidiya Zimina, Marina Artsis and Larisa Madyuskina

Gennady Zaikov, Lidiya Zimina and Larisa Madyuskina