Volume 6, Number 4, 2012

In this Number

(18 papers)
Anton Bonartsev, Arasha Boskhomdzhiev, Vera Voinova, Taniana Makhina, Vera Myshkina, Sergey Yakovlev, Irina Zharkova, Elena Filatova, Anton Zernov, Dmitry Bagrov, Natalia Andreeva, Alexander Rebrov, Garina Bonartseva and Alexey Iordan
Oleg Figovsky, Elena Gotlib, Dmitry Pashin and Alexander Makeev
Anna Koroleva, Maria Huebner, Yulia Lukanina, Anatoliy Khvatov, Anatoliy Popov and Tatiana Monakhova
Carla da Silva, Cintia Barros, Yure Queiros, Luiz Marques, Ana Maria Louvisse and Elizabete Lucas
Yaroslav Vakhula, Khrystyna Besaha and Iryna Lutsyuk
Oksana Shalygina, Lyuidmyla Bragina and Mykola Kuryakin
Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak
Victoria Spivak, Igor Astrelin, Natalia Tolstopalova and Iryna Atamaniuk
Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov, Stefan Kubica and Gennady Zaikov
Gennady Zaikov, Lidiya Zimina, Marina Artsis and Larisa Madyuskina
Gennady Zaikov, Lidiya Zimina and Larisa Madyuskina