Composition and Physico-Chemical Properties of Ukrainian Kaolins Surface

Автори: 
Valentyn Sviderskyi and Taras Karavayev

The results of comprehensive researches of the physico-chemical properties of kaolins as extenders of water-dispersion paints are shown in the article. The results of RF-analysis, energy state estimation of researched kaolins surface with different content of nonclay components and index ordering of the crystal structure are analyzed. Quantitative IR-analysis of basic functional groups of kaolins surface has been conducted to estimate their reactivity.

[1] Council Directive 1999/13/EC. Official J. Eur. Commun., 1999, L085, 0001.
[2] Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council. Official J. Eur. Commun., 2004, L143, 0087.
[3] Sviderskyi V. and Karavayev T.: Lakokrosochnie Materialy ich Primenenie, 2010, 9, 8.
[4] Karavayev T.: Farbe und Lack, 2012.
[5] Ermylov P., Indeykin E. and Tolmachev I.: Pyhmenty i Pyhmentyrovannye Lakokrasochnye Materialy. Khimiya, Lviv 1987.
[6] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Commodities and Markets, 2011, 2, 18.
[7] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Commodities and Markets, 2010, 2, 164.
[8] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Keramika: Nauka and Zhizn, 2012, 1-2, 4.
[9] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Visnyk Nats. Tehn. Univ. "Kharkiv Politehnichnyi Instytut", 2012, 32, 116.
[10] Sviderskyi V. and Karavayev T.: Proceed. 17th IGWT Symposium, "Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and in Commodity Science", Romania, Bucharest 2010, II, 1004.
[11] Karavayev T. and Sviderskyi V.: 18th IGWT Symposium "Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science Perspective", Italy, Rome 2012.
[12] Ovcharenko F., Kruhlytskiy N. et al.: Kaoliny Ukrainy : Spravochnik. Naukova dumka, Kyiv, 1982.
[13] Kondal D. (Ed.): Prykladnaya Infrakrasnaya Spektroskopiya. Mir, Moskwa 1970.
[14] Plyusnyna I.: Infrakrasnye Spektry Sylykatov. Mosk. Hos. Univ., Moskwa 1967.
[15] Pochynok K.: Metody Biokhimicheskogo Analiza Rasteniy. Naukova Dumka, Kyiv 1976.
[16] Horshkov V., Tymashev V. and Savel'ev V.: Metody Fiziko-Khimicheskogo Analiza Viazhushchykh Veshchestv. Vysshaya shkola, Moskwa 1981.
[17] Deryahyn B., Zakhaev M. et al.: Novye Metody Fiziko-Khimicheskykh Issledovaniy. Izd. Akad. Nauk SSSR, Moskwa 1957.
[18] Pashchenko A., Voronkov M. et al.: Hidrofobnyi Vspuchennyi Perlit. Naukova Dumka, Kyiv 1977.
[19] Éme F.: Dielektricheskie Izmereniya. Khimiya, Moskwa 1974.