Склад та фізико-хімічні властивості поверхні українських каолінів

Автори: 
Valentyn Sviderskyi and Taras Karavayev

У статті висвітлено результати комплексних досліджень складу та фізико-хімічних властивостей каолінів як наповнювачів водно-дисперсійних фарб. Проаналізовано результати РФА, оцінки енергетичного стану поверхні досліджуваних каолінів з різним вмістом неглинистих складових та індексом впорядкованості кристалічної структури. Виконано кількісний ІЧ аналіз основних функціональних груп поверхні каолінів з метою оцінювання їх реакційної здатності.

[1] Council Directive 1999/13/EC. Official J. Eur. Commun., 1999, L085, 0001.
[2] Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council. Official J. Eur. Commun., 2004, L143, 0087.
[3] Sviderskyi V. and Karavayev T.: Lakokrosochnie Materialy ich Primenenie, 2010, 9, 8.
[4] Karavayev T.: Farbe und Lack, 2012.
[5] Ermylov P., Indeykin E. and Tolmachev I.: Pyhmenty i Pyhmentyrovannye Lakokrasochnye Materialy. Khimiya, Lviv 1987.
[6] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Commodities and Markets, 2011, 2, 18.
[7] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Commodities and Markets, 2010, 2, 164.
[8] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Keramika: Nauka and Zhizn, 2012, 1-2, 4.
[9] Karavayev T. and Sviderskyi V.: Visnyk Nats. Tehn. Univ. "Kharkiv Politehnichnyi Instytut", 2012, 32, 116.
[10] Sviderskyi V. and Karavayev T.: Proceed. 17th IGWT Symposium, "Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and in Commodity Science", Romania, Bucharest 2010, II, 1004.
[11] Karavayev T. and Sviderskyi V.: 18th IGWT Symposium "Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science Perspective", Italy, Rome 2012.
[12] Ovcharenko F., Kruhlytskiy N. et al.: Kaoliny Ukrainy : Spravochnik. Naukova dumka, Kyiv, 1982.
[13] Kondal D. (Ed.): Prykladnaya Infrakrasnaya Spektroskopiya. Mir, Moskwa 1970.
[14] Plyusnyna I.: Infrakrasnye Spektry Sylykatov. Mosk. Hos. Univ., Moskwa 1967.
[15] Pochynok K.: Metody Biokhimicheskogo Analiza Rasteniy. Naukova Dumka, Kyiv 1976.
[16] Horshkov V., Tymashev V. and Savel'ev V.: Metody Fiziko-Khimicheskogo Analiza Viazhushchykh Veshchestv. Vysshaya shkola, Moskwa 1981.
[17] Deryahyn B., Zakhaev M. et al.: Novye Metody Fiziko-Khimicheskykh Issledovaniy. Izd. Akad. Nauk SSSR, Moskwa 1957.
[18] Pashchenko A., Voronkov M. et al.: Hidrofobnyi Vspuchennyi Perlit. Naukova Dumka, Kyiv 1977.
[19] Éme F.: Dielektricheskie Izmereniya. Khimiya, Moskwa 1974.