External Heat-and-Mass Transfer during Drying of Packed Birch Peeled Veneer

Authors: 

Boris Mykychak, Petro Biley and Diana Kindzera

External heat-and-mass transfer during filtration drying of packed birch peeled veneer has been investigated. The dependence of heat-and-mass transfer coefficients on actual speed of heat agent filtration has been determined for dry and wet veneer sheets. The effect of heat agent temperature on the values of diffusive, heat and hydrodynamic boundary layers, and as a result, on heat-and-mass transfer intensity has been established by the experiments during filtration drying of packed veneer.

[1] Biley P. and Pavlyust V.: Suchinnya ta Zakhyst Derevyny. Kolyorove nebo, Lviv 2008.
[2] Biley P. (Ed.): Teplomasoobminni Procesy Derevoobrobky. ZUKC, Lviv 2013.
[3] Sterlin D.: Sushka v Proizvodstve Fanery i Drevesnostrugechnykh Plit. Lesnaya Prom., Moskwa 1977.
[4] ATamanyuk V., Mykychak B., Biley P. and Kindzera D.: Pat. Ukr. F26B 9/06, F26B 5/04, F26B 3/02, Publ. July 10, 2012.
[5] Ozarkiv I., Sokolovsky I., Ozarkiv O. and Kozar V.: Nauk. Visnyk Nats. Lisotechn. Univ., 2012, 22.1, 343.
[6] Mysak J., Ozarkiv I., Dzhygyrei V. et al.: Visnyk Inzh. Acad. Nauk Ukr., 2088, 3-4, 280.
[7] Ozarkiv I., Kopynets Z., Ozarkiv O. and Mysak J.: ibid, 224.
[8] Mykychak B., Biley P. and Kindzera D.: Nauk. Visnyk Nats. Lisotechn. Univ., 2012, 22.5, 148.
[9] Gelperin N.: Osnovnye Processy i Apparaty Khimicheskoi Technologii. Khimiya, Moskwa 1981.
[10] Lykov A.: Teoriya Teploprovodnosti. Vysshaya Shkola, Moskwa 1967.