Point Defects and Physico-Chemical Properties of Crystals in Pb-Bi-Te System

Автори: 
Dmytro Freik and Liliya Turovska

Within crystalquasichemical formalism models of point defects of crystals in the Pb-Bi-Te system have been specified considering the amphoteric action of impurities in bismuth doped lead telluride PbTe:Bi, and solid solution formation mechanisms for РbТе-ВіТе and РbТе-Ві2Те3 have been examined. Dependences of Hall concentration and the concentration of point defects on the composition and the initial deviation from stoichiometry in the basic matrix have been calculated.

[1] Abrykosov N. and Shalimova L.: Poluprovodnikovyie Materialy na Osnove Soedinenii АIVВVI. Nauka, Moskwa 1975.
[2] Zayachuk D. and Shenderovsky V.: Ukr. Fizychn. Zh., 1991, 36, 1692.
[3] Abrykosov N., Skudnova Ye., Poretskaia L. and Osipova T.: Zh. Neorg. Khimii, 1969, 5, 1682.
[4] Yefimova B., Zakhariuhina H. and Kolimoiets L.: Izv. Akad. Nauk SSSR, 1968, 4, 32.
[5] Rohacheva Ye., Laptiev S., Ploskaia V. and Yefimova B.: Izv. Akad. Nauk SSSR, 1984, 20, 1350.
[6] Kovalchyk T. and Maskakovets Yu.: Zh. Tekhnicheskoi Fiziki, 1956, 26, 2417.
[7] Starik P.: Ukr. Fizychn. Zh, 1966, 11, 265.
[8] Borisova L.: Phys. Stat. Sol., 1979, 53, K19.
[9] Tavrina T., Rogacheva E. and Pinegin V.: Moldavian J. Phys. Sci., 2005, 4, 430.
[10] Kaidanov V., Melnik R. and Shapiro L.: Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, 1972, 6, 2140.
[11] Rohachova O. and Liuvchenko S.: Termoelektryka, 2005, 3, 23.
[12] Vodorez O., Mesechko A., Shchurkova N. and Rohacheva Ye.: Novi Tekhnologii, 2010, 2, 84.
[13] Lisniak S.: Neorg. Materialy, 1992, 32, 1913.
[14] Boichuk V., Tkachyk O., Turovska L. and Dykun N.: Fizyka i Khimiya Tverdogo Tila, 2007, 8, 366.