Theoretical Analysis of Efficiency of Horizontal Apparatus with Bucket-like Dispersers in the Dust Trapping System

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.471
Received: May 26, 2014
Revised: December 16, 2014
Accepted: March 23, 2015
Автори: 
Victor Yavorskiy and Andriy Helesh

Lviv Polytechnic National University 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine

The efficiency of horizontal apparatus with bucket-like dispersers has been theoretically grounded to remove dust from industrial waste gases. The mathematical dependencies have been developed to calculate main technological characteristics. The values of dust-laden gas obtained during red ferrum oxide pigment production have been calculated. The optimum technological regime for apparatus operation has been determined.

[1] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06
[2] Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and  control) . 17.12.2010. – Official Journal of the European Union. L 334, 17 December 2010, pp. 17-119.– Link to full text:eur109066.pdf.
[3] Yavorskyi V., Helesh A., Kalymon Ya. and Znak Z.: Energotechn. i Resursozb., 2014, 3, 46.
[4] Yavorskyi V., Kalmykov V. and Kalymon Ya.: Khim.Prom. Ukrainy, 2006, 4, 24.
[5] Shvydkyi V. and Ladygichev M.: Ochistka Gazov. Teploenergetik, Moskwa 2002.
[6] Stark S.: Gazoochistnye Apparaty i Ustanovki v Metallurgicheskom Proizvodstve. Metallurgiya, Moskwa 1990.
[7] Lastovstev A.: Trudy Moskovskogo Inst. Khim.Mashinostr., 1957, 30, 45.
[8] Safiullin R.: Doct. thesis, Kazansk. Gos. Architekt.-Stroit. Univ., Kazan 2010.
[9] Sidorenko S.: PhD thesis, Sumy State Univ., Sumy 2011.
[10] Dityakin Yu. (Ed.): Raspylivanie Zhidkosti. 2nd edn. Mashinostroenie, Moskwa 1977.
[11] Volynskyi M.: Dokl. Acad. Nauk SSSR, 1948, 12, 12.
[12] PazhiD. And Galustov V.: Osnovy Techniki Raspylivaniya Zhidkostey. Khimiya, Moskwa 1984.
[13] Malin K. (Ed.): Spravochnik Sernokislotchika. Khimiya, Moskwa 1971.
[14] Pavlov K., Romankov P. And Noskov A.: Primery i Zadachi po Kursu Processov i Apparatov Khimicheskoi Technologii. Khimiya, Moskwa 1987.
[15] Aliev G.: Technika Pyleulavlivaniya i Ochistki Promyshlnnykh Gazov. Metallurgiya, Moskwa 1986.