Volume 6, Number 2, 2020

Published on December 18, 2020.

In this Number

(10 papers)
Vitalii Burmaka, Mykola Tarasenko, Kateryna Kozak, Nataliia Sabat, Viktor Khomyshyn, Volodymyr Yuskiv
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.071
pp. 71 – 80
Zhanna Petrova, Kateryna Samoilenko, Vitaly Vishnevsky
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.081
pp. 81 – 87
Volodymyr Pashkevich, Yurij Furdas , Volodymyr Craiovsky, Vasyl Zhelykh
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.088
pp. 88 – 96
Ihor Vasylkivskyi, Vasyl Fedynets, Yaroslav Yusyk
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.127
pp. 127 – 136